Byggesaksbehandling

Avdelingen har hovedansvaret for saksbehandling, veiledning og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Ved behandling av de fleste søknader er saksbehandlingstiden på 3 uker hvis søknaden er komplett og i samsvar med lovverk og overordnede planer som kommuneplan og reguleringsplan.

Sandslott på Rødsandstranda - Klikk for stort bilde

Nye byggeregler fra 1.juli 2015.

Fra 1.juli 2015 trer flere endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter i kraft. Flere tiltak blir unntatt fra søknadsplikt.  Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

Husk at det er ditt ansvar å sjekke om det du skal bygge er søknadspliktig eller ikke og at ditt byggeprosjekt ikke er i strid med annet regelverk som forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, 100 meters belte mot sjø, byggegrense mot offentlig vei, tillatelser og antikvariske retningslinjer.

Informasjon på dibk.no
På en egen side på dibk.no er all informasjon om endringene, verktøy og informasjonsmateriell samlet. På denne siden finner du mange nyttige artikler og informasjon rettet mot publikum.

Bygg uten å søke er en nettbasert veiviser som skal hjelpe garasjebyggere å finne ut om de kan bygge uten å søke, eller om du må sende inn byggesøknad eller søke om dispensasjon.

Har du undersøkt at ditt byggeprosjekt er unntatt søknadsplikt, kan det være at arealplanen for din eiendom krever at du må søke om dispensasjon eller at du må søke. Det er derfor viktig at du undersøker gjeldende plan for eiendommen din. Kommuneplan og reguleringsplaner finner du på kommunens kartside eByggWeb.

Snakk med naboene dine:
Dersom tiltaket ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven er det ikke krav om å varsle naboene før du begynner. Kommunen anbefaler likevel å snakke med naboene.

Informer kommunen om hvor og hva du har bygd:
Dersom du bygger en frittliggende bygning på inntil 50 m2 eller tilbygg inntil 15 m2 må du også informere kommunen om plasseringen av tiltaket når du er ferdig. Dette er for at kommunen skal kunne føre tiltaket inn i matrikkelen og oppdatere kart. Det kan også være viktig for deg som tiltakshaver at det du har bygd er registrert hos kommunen i tilfelle det kommer nye planer for din eiendom eller nye regelendringer som gjør at tiltak av denne typen ikke lenger er unntatt søknadsplikt. Dette gjøres ved å tegne plasseringen nøyaktig inn på et kart i målestokk som sendes kommunen.

Informasjonsark om de nye byggereglene:
12 informasjonsark fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) gir en sammenstilling av byggereglene for ulike byggetiltak og veiledning og informasjon for de som skal bygge.

 
Etter plan og bygningsloven er det tre typer saker:


1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.
For enkelte små tiltak er det ikke krav om søknad og tillatelse dersom disse er i samsvar med plan og generelle bestemmelser i plan- og bygningsloven. Se direktoratet for byggkvalitet sin nettside for å finne ut hva du kan bygge uten å søke. 

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.
For en del mindre tiltak som er søknadspliktig er det ikke krav om ansvarsrett for søker, prosjekterende og utførende. Dette gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom som blant annet tilbygg inntil 50 m2, frittliggende bygninger på inntil 70 m2 i 1 etasje som ikke skal benyttes til beboelse, driftsbygninger i landbruket på inntil 1000 m2 og mindre skilt-/ reklameinnretninger. Garasjer kommer inn under kategorien frittliggende bygning.

3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.
For enkelte små tiltak er det ikke krav om søknad og tillatelse dersom disse er i samsvar med plan og generelle bestemmelser i plan- og bygningsloven.  Dette gjelder blant annet mindre frittliggende bygninger som ikke skal benyttes til beboelse med mønehøyde inntil 3 meter og et bruksareal eller bebygd areal på maks 15 m2. Små levegger (maks 1,8 meters høyde) er også unntatt fra søknadsplikt. Se forskrift om byggesak for en uttømmende liste med nærmere spesifikasjoner.

Tiltak er et vidt begrep som i lovens sammenheng betyr oppføring, riving, (fasade-) endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.


Avfallshåndtering:
Kommunen ønsker å påpeke at avfallshåndtering i forbindelse med byggesaker nå er regulert gjennom plan- og bygningsloven. Før 1.juli 2010 var dette regulert gjennom forurensningsloven med forskrifter. Ved gjennomføring av større byggearbeider skal det foreligge avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse (gjelder riving). Krav til avfallsplan utløses ved:
   • Oppføring, tilbygging eller påbygging/underbygging/ av bygning på over 300 m2 BRA, eller
   • Riving, endring og ombygging av bygning som overskrider 100 m2, eller
   • Tiltak som genererer mer enn 10 tonn bygge- eller riveavfall.

Tiltak som berører flere bygninger vurderes under ett. I tiltak med krav om avfallsplan er det et krav at 60 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. Sluttdokumentasjon på avfallshåndtering skal sendes kommunen senest ved anmodning om ferdigattest.

Veiledning:
Kommunen har veiledningsplikt. Er det noe du lurer på i forbindelse med søknader og saksbehandling, så ta kontakt med oss i kommunen. Det er stort sett best at spørsmål blir avklart tidlig i byggeprosessen. Søknadsprosessen blir da smidigere og mer forutsigbar for deg som søker.

Kart og landmålertjenester i forbindelse med byggesak:
Det er mange muligheter å finne WEB-basert kart- og eiendomsinformasjon som berører Averøy. Vi har laget en side med kart- og eiendomsinformasjon der vi har samlet en del av disse mulighetene.

Plassering av tiltak/bygning som krever tillatelse er nå overlatt til ansvarlig foretak og utføres ikke lenger av kommunen.

Postadresse: 
Plan og utvikling
Postboks 152
6538 Averøy

Besøksadresse: 
3.etasje
Kommunehuset, Bruhagen

 

Kontaktpersoner innen byggesak Kontaktinformasjon - byggesaksbehandling
Kontaktpersoner innen byggesak
Navn/E-post:Stilling/Rolle:Telefon:
Thor Arne DypbuktIngeniør - Byggesak71 51 35 56
Dordi SmenesByggesaksbehandler71 51 35 51
Martin Ove KarlsenLeder plan/teknisk71 51 35 60
Betalingssatser for byggesaker og plansaker Betalingssatser for byggesaker og plansaker 2017
Betalingssatser for byggesaker og plansaker
Betalingssatser for byggesak inkl. arealplanlegging
Plansaker 2017 (PDF, 344 kB)
Byggesaksbehandling 2017 (PDF, 722 kB)
Publisert av Martin Roald Waagen. Sist endret 28.09.2016 10:59
Fant du det du lette etter?