SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Bådalen samdrift 2 - Klikk for stort bilde

SMIL- midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. I år har Averøy en ramme på 150 000 kroner til fordeling. Fristen for å søke om tilskudd er 15. april. Søknadsskjema og regelverk finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensning fra jordbruket. Tilskuddene skal gå til tiltak utover det som blir forventet ivaretatt gjennom vanlig jordbruksdrift. Hver kommune har egne retningslinjer for tildeling av SMIL-tilskudd, der det tas utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Kulturlandskapstiltak er tiltak som, ved skjøtsel, vedlikehold og istandsetting,

  • varetar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for økt biologisk mangfold
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne
  • ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger.

Forurensningstiltak er tiltak som skal redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann, og kan omfatte blant annet:

  • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp, og avskjæringsgrøfter mot skog og utmark
  • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

For mer informasjon kan du kontakte jordbrukssjef  Kari Vik

Retningslinjene for SMIL i Averøy finner her. (Retningslinjene for skogbrukstiltakene er senere blitt endret)

Publisert av Kari Vik. Sist endret 15.03.2017 16:01
Fant du det du lette etter?