Kunngjøringer

Her finner du annonser og kunngjøringer
Publisert 07.07.2017
Bukk og geit 2

 Averøy kommune legger herved forslag til Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune ut på offentlig høring.

Publisert 22.06.2017
Illustrasjon - Klagebehandling - Uran boligfelt.jpg

Averøy kommunestyre behandlet i møte 19.06.17 klage på vedtak om egengodkjenning av reguleringsplan Uran boligfelt. 

Publisert 12.06.2017
Endreset 2017 - Forside

Det foreligger søknad fra Lerøy Midt AS om utvidelse av deres oppdrettsanlegg på lokalitet 12879 Endresetbukta i Kvernesfjorden ved Frei i Kristiansund kommune.

Publisert 02.06.2017
Illustrasjon - Avgrensning av planområde. Ny skole.JPG

Formannskapet vedtok i møte 25.04.2017 å igangsette planprosess for ny skole ved Rangøykrysset.

Publisert 02.06.2017
Illustrasjon - Langøen Vest - Endring.JPG

Kommunestyret vedtok endring av reguleringsplan for boligfelt Langøen Vest i møte 08.05.2017.

Publisert 01.06.2017
Illustrasjon - reguleringsplan Henda Vest industriområde.JPG

Formannskapet vedtok i møte 23.05.17 å legge reguleringsplanforslag Henda Vest ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 07.08.2017.

Publisert 01.06.2017
Illustrasjon - Hendvågen Steinbrudd.jpg

Formannskapet vedtok  i møte 23.05.17 å legge reguleringsplanforslag Hendvågen steinbrudd og utskipningskai ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 07.08.2017.

Publisert 21.02.2017
Illustrasjon - planområde - landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta.JPG

Averøy formannskap vedtok planprogrammet for reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta i møte 13.02.2017. 

Publisert 21.02.2017
Illustransjon - reguleringsplan Kårvåg boligfelt.PNG

Averøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Kårvåg boligfelt i møte 13.02.2017.

Publisert 21.02.2017
Illustrasjon - Reguleringsplankart - Uran boligfelt.PNG

Averøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Uran boligfelt i møte 13.02.2017.

Publisert 10.02.2017
Illustrasjon - plankart - Langøen Vest.JPG

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 14 vedtok Averøy formannskapet å legge forslaget til endring av detaljreguleringsplanen for boligfelt Langøen Vest ut til offentlig ettersyn (FSK 4/2017; møte 07.02.2017).

Publisert 31.01.2017
Lokalitet Tøvika - Forside

 

Det foreligger søknad fra Nekton Havbruk AS om tillatelse til å etablere nytt anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbueaure i sjø på ny lokalitet «Tøvika» i Averøy.

Publisert 21.01.2017
Kommuneplankart

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 17.01.2017 kommuneplanens arealdel for perioden 2016-2028. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages (jf. plan- og bygningsloven § 11-15).

Publisert 20.12.2016
Illustrasjonsbilde - reguleringsplanområde.JPG

Formannskapet vedtok i møte 15.12.2016 å legge forslaget til planprogram for reguleringsplanen for landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta i Øksenvågen ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planområdet for reguleringsplanen er utvidet for å inkludere alternativer for lokalisering av anlegget som skal vurderes under konsekvensutredning.

Publisert 12.12.2016
Sjøområdeplanen off ettersyn 2016

Averøy formannskap vedtok 22.11.16 – sak 101/2016, å legge forslaget til «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» ut til offentlig ettersyn.

Det samme har de andre kommunen som inngår i prosjektet gjort. Vedtakene er hjemlet i Plan- og bygningslovens §11-14

Publisert 02.12.2016
Carl Fredrik Hellevang-Larsens Plass

Livsløpsutvalget vedtok i møte 28.11.16 - sak 49/2016, navn på 11 nye adresseparseller i Averøy.

Med dette vedtaket har alle parsellene (veiene) som har inngått i «Adresseprosjekt" fått fastsatt navn.

Publisert 31.10.2016
NVE

Nordmøre Energiverk AS (NEAS) har i medhold av energiloven søkt om konsesjon på ny kraftledning og oppgradering av regionalnettforbindelsen Istad-Averøy-Kristiansund

Publisert 25.10.2016
Skihopper

Livsløpsutvalget har vedtatt å legge ut forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020 ut på offentlig høring. Høringsfristen er satt til 7. november 2016

Publisert 29.09.2016
REG - KP Illustrasjon.JPG

Averøy formannskap vedtok i møte 27.09.16 å legge forslag til kommuneplanens arealdel for 2016-2028 ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Publisert 14.09.2016
Carl Fredrik Hellevang-Larsens Plass

«Navnekomiteen» og «Livsløpsutvalget som navnekomite» behandlet begge i møte 06.09.16, forslag på tilsammen 11 nye veiadressenavn. Flere av veinavnene har vært gjennom en lang og omstendelig prosess.

Publisert 09.09.2016
Kårvåg Boligfelt - illustrsjon.JPG

Formannskapet vedtok i møte 06.09.2016 å legge reguleringsplanforslag for Kårvåg boligfelt ut til andre gangs offentlig ettersyn.

Publisert 09.09.2016
Fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta - illustrasjon.JPG

Formannskapet vedtok i møte 06.09.2016 igangsettelse av planarbeid for landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta i Øksenvågen. 

Publisert 07.07.2016
Postnummer nye 2016 - Oversiktskart

Kommunen har fått informasjon fra Posten Norge AS om at det fra 1.oktober blir endringer i postnummerinndelingen i Averøy.

Publisert 27.06.2016
Status anlegg juni 2016 - Forside

Averøy kommune har sendt ut brev til alle lag og foreninger som står oppført som eier av ett eller flere anlegg i kommunen. Vi ønsker oppdatert informasjon om eierskap og status. 

Publisert 27.06.2016
REG-SNARVEIEN -Illustrasjon.JPG

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for ny veitrase på strekningen Kårvågmyran - Bruhagen ut til offentlig ettersyn (FSK sak 52/2016 (PDF, 817 kB); møte 07.06.2016;). 

Publisert 11.05.2016
Alkohol

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. I Averøy er denne innarbeidet i en helhetlig ruspolitisk handlingsplan.

Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen og ved forberedelse av saker til politisk behandling ved avgjørelser av salgs- og skjenkebevillinger.

 

 

Publisert 10.05.2016
Skjerneset Fisk AS - Mork Settefisk - Forside

Det foreligger søknad fra Skjerneset Fisk AS om tillatelse til landbasert hold av inntil 15 000 stk. stamfisk av rognkjeks for stryking og produksjon av inntil 5000 liter rogn.

Anlegget er tenkt lokalisert i lokala til tidligere Mork Settefisk på Mork i Averøy. 

Publisert 05.04.2016
KP-Illustrasjon.JPG

Averøy formannskap vedtok i møte 29.03.16 å legge forslag til oppdatert kommuneplanens arealdel for 2016-2028 ut til offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Publisert 21.03.2016
Adresseparsell 1012

Navnekomiteen ønsker forslag på navn på 5 nye veier i Averøy. Det gjelder veiene i Nasvik boligfelt, Ljøsøya fritidsboligfelt, Hasseløy boligfelt Sør, Langøen Vest og Hogsnes boligfelt

Publisert 21.03.2016
Kartutsnitt Raudsand m/adresseparseller

Navnekomiteen ønsker alternative navneforslag på 3 adresseparseller i Raudsandområdet. Det gjelder en ny runde for å innhente alternative nye forslag til veinavn på disse parsellene eller uttalelse til de forslag som foreligger.

Publisert 14.03.2016
Carl Fredrik Hellevang-Larsens Plass

Livsløpsutvalget vedtok i møte 07.03.15 - sak 03/2016 navn på 13 nye adresseparseller i Averøy. Livsløpsutvalget vedtok innstillingen fra navnekomiteen med unntak av navnene på parsellene 4007, 4008 og 4010

Publisert 14.03.2016
Adresseparsell 2009

Livsløpsutvalget vedtok i møte 07.03.16 forslaget om å endre veinavnet på adresseparsell 2009 fra «Øversteinveien» til «Øverveien».

Publisert 18.02.2016
Skilt Kårvåg/Kårvågen?

I navnesaken for Kårvåg/Kårvågen som ble reist i forbindelse med adresseprosjektet, har Kartverket nå gjort sitt vedtak.

Publisert 22.12.2015
Carl Fredrik Hellevang-Larsens Plass

Navnekomiteen behandlet i møte 16.12.15 forslag til 15 nye veiadressenavn i Averøy. Flere av veinavnene har vært gjennom en lang og omstendelig prosess.

Navneforslagene legges nå ut til offentlig ettersyn før de legges fram for Livsløpsutvalget for endelig avgjørelse.

Publisert 21.12.2015
Adresseparsell 2009

Livsløpsutvalget vedtok i møte 03.12.15 at det kunne åpnes for at veinavnet på adresseparsell 2009 «Øversteinveien» kan vurderes på nytt.

Publisert 27.11.2015
Syklist på Storseisundbrua

Kommunestyret har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015 - 2027. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen legger føringer for kommunens øvrige planlegging og for arealdelen.

 

Publisert 22.10.2015
Fotballspillere.

Planlegger dere å søke spillemidler? Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i kommunal delplan og tiltaket må stå oppført på kommunens handlingsplan.

 

 

 

Publisert 15.10.2015
Kart Røeggen - ØK1972

Kartverket har gjort om sitt vedtak i navnesaken for Røeggen/Raudagga men bare for gårdsnavnet for eiendommen 52/87.

Publisert 14.09.2015
Reguleringsprogram Panorama

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 07.09.15 – sak 65/2015, vedtok endring av reguleringsplan Bruhagen Panorama.

Publisert 11.09.2015
Reguleringsprogram Stensvikhøgda BF

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 07.09.15 – sak 64/2015, vedtok endring av reguleringsplan Stensvikhøgda Boligfelt.

Publisert 28.08.2015
Uran BF
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Averøy formannskap i møte 25.08.2015 - sak 79/2015, å legge planforslaget for Uran Boligfelt ut til offentlig ettersyn.
 
 
Publisert 28.08.2015
Kårvåg BF

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtok Averøy formannskap i møte 25.08.2015 - sak 81/2015, å legge planforslaget for Kårvåg Boligfelt ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 27.08.2015
Reguleringsprogram Stranda Prolog

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtok Averøy formannskap i møte 25.08.2015 - sak 77/2015, å legge av planforslaget for Stranda Prolog ut til offentlig ettersyn.

Hensynet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av industrivirksomhet Stranda Prolog.

Publisert 24.08.2015
Nye adresseparseller

Som kjent for de fleste er Averøy kommune i gang med et prosjekt med å utarbeide og tildele offisielle adresser i kommunen.

I vårt arbeid med adressering langs hovedveiene i kommunen vurderer vi nå av praktiske årsaker, om enkelte av de største sideveiene skal skilles fra som egne adresseparseller.

I den forbindelse oppfordrer vi grunneiere, beboere og fritidshuseiere langs de aktuelle parsellene, eventuelle velforeninger og andre til å komme med forslag på veinavn på parsellene.

Publisert 20.07.2015
Vebenstad - planavgrensning.jpg

Averøy formannskap vedtatt 22.06.2015 i sak 75/2015 igangsettelse av reguleringsplanprosess for et boligfelt på Vebenstad. Formålet med prosessen er å tilrettelegge for bygging av ca. 6 eneboliger og ca. 4 konsentrerte småbolig med felles avløpssystem, etablering av felles lekeplass og utbedring av adkomstvei.

Publisert 22.06.2015
Skilt Røsand/Rausand?

Klagenemda for stedsnavnsaker hadde navnesaken for Røeggen/Raudegga og Røsand/Raudsand opp for behandling i sitt møte 5. juni 2015. 

Publisert 22.06.2015
Skretting AS planprogram Kristvika Nord

Planprogrammet for Industriområdet Kristvika Nord ble vedtatt av Averøy formannskapet i møte 09.06.2015 i sak 61/2015. Etter dette planprogrammet skal utarbides konsekvensutredning og reguleringsplanforslag.

Publisert 26.05.2015
Sveggen Næringspark - vedtatt.jpg

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 19.05.2015 – sak 40/2015, vedtok reguleringsplanen for Sveggen Næringspark.

Publisert 22.05.2015
Hasseløy

Averøy kommunestyre vedtok i møte 19.05.15 – sak 39/2015 reguleringsplanen for boligfelt Hasseløy Sør.

Publisert 21.05.2015
Hogsneset Boligfelt. Bestemmelser bilde.jpg

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 19.05.15 – sak 42/2015, vedtok endring av reguleringsplanen for Hogsneset boligfelt.

Publisert 21.05.2015
Ytter Sveggen BF bilde.JPG

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 19.05.15 – sak 41/2015, vedtok reguleringsplanen for Ytter Sveggen boligfelt.

Publisert 26.03.2015
Innseilingen - off. ettersyn nr.2

 I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtok Averøy formannskap i møte 24.03.15 - sak 32/2015, å legge planforslaget for Innseilingen boligfelt ut til 2.gangs offentlig ettersyn.

Publisert 13.03.2015
Forside Sveggevika 2015

Det foreligger søknad fra Atlantos AS om tillatelse til å etablere nytt anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbueaure i sjø på ny lokalitet «Sveggevika» i Averøy.

Publisert 09.03.2015
Hogsnes boligfelt - offentlig ettersyn

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-10, 11 og 14, vedtok Averøy formannskap i møte 03.03.15 sak 23/2015 å legge forslag til oppdatert reguleringsplan for Hogsnes boligfelt ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 09.03.2015
Hasseløy Boligfelt Sør - offentlig ettersyn

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-10, 11 og 14, vedtok Averøy formannskap i møte 03.03.15 sak 25/2015 å legge forslag til oppdatert reguleringsplan for Hasseløy Boligfelt Sør ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 03.03.2015
Hestvikholman 2014 - Vedtatt

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 23.02.15 – sak 4/2015, vedtok endring av reguleringsplanen for Hestvikholman industriområde.

Publisert 03.03.2015
Henda Vest

Formannskapet vedtok 20.06.11 i sak 70/2011 oppstart av planarbeid for industriområde Henda Vest.

Publisert 03.02.2015
Orkide logo

Er du engasjert i det som foregår i sjøområdene våre? Da håper vi du vil delta på åpent møte om sjøområdeplan for Nordmøre!

Publisert 03.02.2015

Det er reist klagesak på skrivemåten for gårdsnavnet Gulstad. Kartverket vedtok 10.12.14 at gårdsnavnet til gårdsnummer 16 i Averøy skal skrives Gulstad.

Vedtaket ble påklaget.

Publisert 23.01.2015
Ytter Sveggen bf - 2g off ettersyn

På grunn av en teknisk feil manglet plankart som var utlagt til offentlig ettersyn frisiktsoner i veikryss. Feilen er nå rettet og nytt kart er lagt ved saken.

Høringsfristen forlenges til 24. februar

Publisert 22.12.2014
Sveggen Næringspark - Off ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtok Averøy formannskap i møte 16.12.14 - sak 124/2014, å legge av planforslaget for Sveggen Næringspark ut til offentlig ettersyn.

Publisert 16.12.2014

I forbindelse med adresseprosjektet er det blitt reist flere navnesaker på skrivemåten av stedsnavn i kommunen. I navnesak 2014/6 har Kartverket nå gjort sitt vedtak.

Publisert 26.11.2014
Hestvikholman 2014 - Oppstart

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-10, 11 og 14, vedtok Averøy formannskap i møte 24.11.14 sak 100/2014 å legge forslag til oppdatert reguleringsplan for Hestvikholman industriområde ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 11.11.2014

I forbindelse med adresseprosjektet som pågår i Averøy har Kartverket reist navnesak etter lov om stedsnavn for å fastsette skrivemåten på et nytt navn som er viktig for skrivemåten av adressenavna i kommunen. Dette er gjort etter krav fra Stedsnavntjenesten. Denne gangen gjelder det Kårvåg/Kårvågen.

Publisert 05.11.2014

Kartverket har reist klagesak på skrivemåten for gårdsnavnet Raudsand og bruksnavnet Raudegga.

Publisert 25.09.2014
Forside 2010-2014

Formannskapet vedtok 25.08.14 sak 62/2014, oppstart rullering av "Kommunedelplan for trafikksikkerhet og forebyggende arbeid 2015-2019" (Trafikksikkerhetsplan 2015-2019).

Trafikksikkerhetsplanen er et viktig styringsverktøy for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og viser bl.a. hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i planperioden.

Publisert 18.09.2014

Som tidligere kunngjort er Averøy kommune i gang med et prosjekt med å utarbeide og tildele offisielle adresser i kommunen. Det meddeles med dette at «Livsløpsutvalget» i møte 15.09.14 - sak 14/2014, vedtok navn på 66 ny adresseparseller i kommunen. I tillegg vedtok «Navnekomiteen» i møte 27.05.14 å legge en del nye navneforslag ut til offentlig ettersyn/høring. Les mer om de to vedtakene under samt status for prosjektet.

Publisert 29.08.2014
Nasvik boligfelt - Egengodkjenning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre i møte 24.06.13 - sak 45/2013, vedtok reguleringsplanen for Nasvik boligfelt.

Publisert 27.08.2014
Ytter Sveggen bf - Off ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og 11 vedtok Averøy formannskap i møte 25.08.14 - sak 63/2014, å legge planforslaget for Ytter Sveggen boligfelt ut til offentlig ettersyn.

Publisert 15.08.2014

I forbindelse med adresseprosjektet er det blitt reist flere navnesaker på skrivemåten av en del stedsnavn i kommunen. I navnesak 2013/20 har nå Kartverket gjort sitt vedtak.

Publisert 04.07.2014
Sjøområdeplan - Off ettersyn

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §4-1, §9-3 jf.§11-12 legges forslaget til planprogram for «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» ut til offentlig ettersyn.

Det varsles samtidig oppstart av planarbeid for planen.

Publisert 25.06.2014
Innseilingen boligfelt - Off ettersyn

 I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og 11 vedtok Averøy formannskap i møte 26.11.13 - sak 146/2013, å legge planforslaget for Innseilingen boligfelt på Bremsnes ut til offentlig ettersyn.

Publisert 12.03.2014

I forbindelse med adresseprosjektet som pågår i Averøy har Kartverket reist navnesak etter lov om stedsnavn for å fastsette skrivemåten på 2 nye navn som er viktig for skrivemåten av adressenavna i kommunen. Dette er gjort etter ønske fra kommunen. Denne gangen gjelder det gårdsnavnene Gulstad og Tevika:

 

Publisert 18.02.2014
Adresseprosjektet

Averøy kommune er som tidligere annonsert i gang med prosjektet med å utarbeide og tildele offisielle adresser i kommunen. Navnekomiteen har nå utarbeidet forslag til navn på 97 nye adresseparseller som med dette legges ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 20.01.2014
Snarveien - Planavgrensning oppstart

Averøy kommune har tidligere sendte ut varsel om oppstart av planarbeid for ny Fv. 64 (alternativ 1 over Sundsfjorden) på strekningen mellom Kårvåg og Bruhagen. Averøy kommune varsler med dette at planområdet utvides til også å omfatte grunneiendommer langs eksisterende Fv. 64 (alternativ 2).

Publisert 19.11.2013

I forbindelse med adresseprosjektet som pågår i Averøy har Kartverket etter lov om stedsnavn, reist navnesak for å fastsette skrivemåten på en del navn som er viktig for skrivemåten av adressenavn i kommunen. 

Publisert 20.03.2013
KP Forside plankart

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1. vedtok Averøy kommunestyre i møte 11.02.2013 sak 05/2013, kommunal planstrategi for perioden 2013-2016

Publisert 21.12.2012

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre
i møte 17.12.12 vedtok følgende reguleringsplan:

- Sak 117/2012 Egengodkjenning, reguleringsplan for Hogsneset

Publisert 19.11.2012
Adresseprosjektet

Averøy kommune er i gang med prosjektet med å utarbeide og tildele offisielle adresser i kommunen. Dette berører bygninger som er planlagt eller er i bruk til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Publisert 25.09.2012
GS FV-247 til Steinsvika - Forside Egengodkjenning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, meddeles herved at Averøy kommunestyre
i møte 03.09.12 - sak 75/2012, vedtok reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen mellom ungdomsskolekrysset - Kristvikvegen

Fant du det du lette etter?