Averøybudsjettet 2020 - økonomiplan 2020 - 2023

19. november behandlet formannskapet rådmannens budsjettforslag for 2020  uten endringer, og sender forslaget videre til endelig behandling i kommunestyret (12. desember). Averøy kommune skal bruke hele 437 millioner kroner på velferdstjenester til kommunens innbyggere og samfunnsutvikling neste år. I tillegg skal det investeres for rundt 56 millioner. Formannskapets forslag er nå til offentlig ettersyn frem til behandlingen i kommunestyret. 

Rådmannen er svært tilfreds med å legge fram et budsjett og økonomiplan i balanse, og uten dramatiske kutt i tjenestetilbudet. Kommunens samfunnsoppdrag er omfangsrikt og nødvendig. Kommunen er en stor aktør i utviklingen av lokalsamfunnet og innbyggernes trygghet i hverdagen.

Klikk for stort bildeHeller ikke for Averøy har vi kommet gjennom budsjettarbeidet uten reduksjoner. Veksten i frie inntekter dekker på langt nær opp lønns- og prisvekst, stadig høyere krav til tjenestene, reduksjon av eiendomsskatt og myndighetenes krav til effektivisering.

Dreining av ressurser etter demografisk utvikling preger Averøybudsjettet i årene framover. Det betyr en mindre andel av budsjettet til barnehager og skoler og mer til pleie og omsorg etter hvert som den eldre delen av befolkningen øker. Rådmannen vektlegger det gode arbeidet ledere og ansatte i organisasjonen utfører, hver dag - året rundt, for å gi innbyggerne gode velferdstjenester.

Svak vekst i frie inntekter

Averøy kommune får økte frie inntekter i 2020 på 1, 7 % eller 5, 5 mill. kroner. Dette skal dekke de nye pålagte tjenestene fra staten, endringen i demografi og lønns-/prisvekst fra 2019 til 2020. For Averøy kommune ser vi at de økte frie inntektene ikke dekker endringene som vi må ha på de kommunale tjenestene. Dette gjelder f. eks:

  • Pålagt psykologiressurs kr 0, 3 mill.
  • Redusert eiendomsskatt p.g.a endret promillesats for bolig og fritidsbolig kr 3,0 mill.
  • Pålagt leirskoletilbud kr 0, 2 mill.
  • Pålagt dagsenter demente kr 0, 4 mill.
  • Prisvekst kr 3, 0 mill.
  • Lønnsvekst kr 9, 8 mill.

Samlet viser disse eksemplene et behov på kr 16, 7 mill., som burde dekkes av økte frie inntekter.

Reduksjon i driftsbudsjettet

Når enhetene har videreført dagens drift og korrigert for lovpålagte oppgaver, nye brukere og lignende, har vi et konsekvensjustert budsjett som viser 29, 6 mill. kroner i underdekning. Legger vi i tillegg inn konsekvensene for investeringsforslaget og noen andre driftstiltak som er valgt, er underdekningen på 30, 3 mill. kroner. 10 mill. kroner av dette er bortfall i behovet for tjenester, og rundt 13 mill. kroner er knyttet til «finansielle» transaksjoner. Reduksjonen i driftsbudsjettet fordelt på enhetene utgjør i underkant av 7 mill. kroner. Kommunens ledere har møtt denne utfordringen konstruktivt og har både redusert driftsutgifter og økt inntekter. I all hovedsak kan innsparingene gjennomføres uten oppsigelser. Det skal fortsatt være god kvalitet i tjenestetilbudet. Vi reduserer i forhold til barnetall i skoler og barnehager og tar ut effekter av teknologi og digitale løsninger.

Investeringer

Investeringsbudsjettet er på rundt 53 millioner i 2020 og vil øke ut over i økonomiplanperioden. Ny barneskole skal stå ferdig høsten 2022, en betydelig investering som bidrar til økt lånegjeld i årene framover. Økte finansutgifter skal tas inn gjennom effektivisering. Skolestrukturen i kommunen har vært et langsiktig og nødvendig grep, både ut fra kravet til kvalitet til både innhold og bygninger, og ut fra demografiske utviklingstrekk.

Uteområdet ved Bremsnes barnehage skal oppgraderes. Dette er et nødvendig tiltak etter nye sikkerhetskrav og barnehagens alder.

Kunstgressbanen - Klikk for stort bildeNytt kunstgressdekke og løpebaner for friidrett: Arbeidet med å skifte ut dekket på kunstgressbanen ble utsatt i 2019 på grunn av for stor usikkerhet med type dekke og metode. I samme anledning har muligheten for å ferdigstille løpebanene ved anlegget blitt vurdert, og rådmannen har kommet fram til at dette vil være en riktig prioritering. Det er stort press på idrettsanleggene og ferdigstilling av løpebaner med tartandekke vil bidra til større mangfold i aktivitetstilbudet i kommunen - både for elever, lag og organisasjoner og for folk flest.

Trafikksikkerhet og parkeringsplass: I tillegg skal det gjennomføres tiltak for å bedre trafikksikkerheten på skoleområdet og parkeringsplassen ved barneskolen skal utvides.

Klikk for stort bildeRepresentanter fra eierkommunene foran brannbilNy brannbil og mannskapsbil: Bilparken i brannvesenet er utdatert. Det skal kjøpe inn ny brannbil og mannskapsbil (Bruhagen og Langøya). I dag er mannskapsbil fra Kristiansund plasser på Bruhagen som nødløsning.

Omsorgsboliger: I slutten av økonomiplanen er det lagt inn investeringer i omsorgsboliger, styrking av tilbudet til den økte andelen eldre i befolkningen og kravet det vil stille til våre pleie og omsorgstjenester.

Saksdokumenter - Averøy formannskap 19. november