Averøybudsjettet 2021 - økonomiplan 2021 - 2024

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 blir behandlet i formannskapet 17. november. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 10. desember. Averøy kommune skal bruke hele 432 millioner kroner på velferdstjenester til kommunens innbyggere og samfunnsutvikling neste år. 117 millioner går til investeringer. 

Kommunens samfunnsoppdrag er omfangsrikt og nødvendig. Kommunen er en stor aktør i utviklingen av lokalsamfunnet og for innbyggernes trygghet i hverdagen. Det er svært krevende tider for kommunesektoren og nasjonen for øvrig. Den pågående pandemien utfordrer kommunens kapasitet til både å gi de vanlige og daglige tjenestene, i tillegg til omfattende smitteverntiltak.

Kommunen er det lokale forsvarsverket i pandemien

Kommunene er selve nøkkelen i dette arbeidet. Det er kommunen som både etter loven og i praksis har ansvar for å håndtere denne situasjonen lokalt. Kommunen er selve forsvarsverket, og det er svært krevende å stå i en slik situasjon over lang tid. Ansatte i Averøy kommune har, og vil fortsatt gjøre sitt beste i denne situasjonen.

Kommunene er fra regjeringens side lovet full kompensasjon for merutgifter knyttet til koronapandemien. Det er absolutt nødvendig ut fra de økonomiske rammene kommunen har, og vil få til sin ordinære drift i årene framover.

Flere hundre millioner til velferd og investeringer

I økonomiplanen 2021 – 2024 er det beregnet en svak inntektsøkning i årene fremover. Dette er gjort på bakgrunn av regjeringens krav til effektivisering i kommunene, og at kommunesektoren, uten ekstraordinære skatteinntekter, har hatt en svak økonomiutvikling de siste årene. Med et driftsbudsjett på 432 millioner kroner og investeringer på rundt 117 millioner, er det viktig å fokusere på omfang, kvalitet og bredde i vårt tjenestetilbud.

Våre enheter er presset på å ha tilstrekkelig økonomiske ressurser til stadig økte behov på grunn av nye oppgaver, omfang og kvalitet. Dessverre er krav, forventninger og ambisjoner høyere enn det et realistisk budsjett tillater.

I budsjettarbeidet har kommunedirektøren tatt utgangspunkt i enhetenes innmeldte behov, demografisk utvikling og andre utviklingstrekk, tidligere års regnskap, nasjonale føringer, kommunestatistikk og politiske styringssignaler som har kommet fram i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og budsjettseminar.

Når enhetene har videreført dagens drift og korrigert for lovpålegg, nye brukere o.l., har vi et konsekvensjustert budsjett som viser 16 millioner kroner i underdekning. Legger vi i tillegg inn konsekvensene for investeringsforslaget og noen andre driftstiltak som er valgt, er underdekningen på 18 millioner kroner. 8 millioner av dette er bortfall i behovet for tjenester og rundt 8 millioner er knyttet til «finansielle» transaksjoner.

Ut fra forutsetningene sier det seg selv at budsjettarbeidet har vært svært krevende. Igjen har våre ledere vært nødt til å ta tøffe valg på vegne av sin enhet. Reduksjonen i driftsbudsjettet fordelt på enhetene utgjør i underkant av 14 millioner kroner. Innsparingstiltakene som er foreslått fører til reduksjon i antall stillinger, noe som betyr at kommunen må redusere omfang og kvalitet på flere områder. Våre tjenester vil fortsatt være innenfor kravet til forsvarlighet ut fra lovbestemmelser. Nedbemanningen vil i all hovedsak skje uten oppsigelser.

Noen av tiltakene som er lagt inn for å balansere budsjettet, vil ikke ha helårs-virkning. Kommunedirektøren har derfor foreslått å dekke manglende innsparing i 2021, med bruk av overføring fra disposisjonsfond på 3,4 millioner kroner. For 2022 er det budsjettert med avsetning på 1 millioner kroner til disposisjonsfond og videre 8,3 i 2023 og 8,5 i 2024.

Kommunedirektøren vektlegger kommunens gode omdømme, det gode arbeidet ledere og ansatte i hele organisasjonen utfører, hver dag - året rundt, som bidrar til et trygt, inkluderende og godt lokalsamfunn.

Investeringer

Investeringsbudsjettet er på ca 117 millioner i 2021 og vil øke ut over i økonomiplanperioden. Den nye barneskolen som skal være klar til bruk høsten 2022, er den absolutt største investeringen og utgjør 177 millioner i økonomiplanen. I tillegg er det lagt inn 80 millioner til tilrettelagte omsorgsboliger. Det er allerede stor etterspørsel av slike boliger, og med flere eldre over 80 år årene framover, vil etterspørselen øke. Det er også satt av 12 millioner til 5- 6 omsorgsboliger på Bruhagen.

Utdatert utstyr og materiell

Vedlikeholdsbehovet er stort på enkelte områder. Når årlige kostnader på reparasjon er høyere enn renter og avdrag på lån, er det nødvendig å skifte ut/modernisere. Det blir kjøpt inn varmtvannsberedere og avfuktingsaggregat i svømmehallen, driftssentral på Bremsnes blir oppgradert og vi må kjøpe inn nytt utstyr til sentralkjøkkenet.

Uteseksjonen bruker en lastebil som er 22 år gammel og har gått over 600 000 km. Kjøretøyet er utslitt, har svært store vedlikeholdskostnader og høyt forbruk på drivstoff. Både av hensyn til effektiv tidsbruk, driftsstabilitet og miljø blir det kjøpt inn ny lastebil neste år. 

 

Representanter fra eierkommunene foran brannbilNy brannbil og mannskapsbil: Bilparken i brannvesenet er utdatert. I dag er det plassert en mannskapsbil fra Kristiansund på Bruhagen brannstasjon. Ny brannbil på Bruhagen blir levert neste år, i tillegg til mannskapsbil på Langøya. I 2024 skal det også kjøpes inn ny vanntankbil.

Her kan du lese kommunedirektørens budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 for Averøy kommune

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502
Harald Kulstad Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 971 03 682
Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141