Averøybudsjettet 2022 - kommunedirektørens forslag

Godt og vel 480 millioner skal gå til tjenester og samfunnsutvikling i Averøy i 2022. I går ble kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 offentliggjort. Innretningen på forslaget er i samsvar med satsinger i kommuneplanen og sektorplaner, demografiske endringer, nasjonale føringer og andre sentrale styringsdokumenter. 

Kristen Vorpvik Averøy gir gode velferdstjenester til sine innbyggere, og budsjettforslaget fra kommunedirektøren bygger videre på dette grunnlaget. God oppvekst, god alderdom og bærekraftig samfunnsutvikling er viktig for lokalsamfunnet, for trygghet og trivsel. Byggingen av den nye barneskolen er den største investeringen kommunen noensinne har gjort, en investering for god oppvekst og nærmiljø. Økonomiplanen peker videre på investeringer i omsorgsboliger for den eldre delen av befolkningen.

Mer til forebygging og rehabilitering

1. januar 2022 trer den nye barnevernsreformen (også kalt oppvekstreformen) i kraft, der målet er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Hjelpen skal være tilpasset barn og familienes behov. Kommunedirektøren foreslår å styrke det forebyggende arbeidet gjennom å øke stillingsressurs for jordmor, logoped, helsesykepleie og familieveiledning.

FolkInnsatsen opp mot barn og unges psykiske helse skal styrkes ytterligere og spesielt på barnetrinnet og i barnehager. Kommunepsykologen leder en arbeidsgruppe som har levert en rapport til kommunedirektøren om hvordan kommunen bør jobbe med forebygging og behandling.

Selv om det er, og blir behov for flere omsorgsboliger, er det også slik at de aller fleste ønsker å bo i sitt eget hjem lengst mulig. I budsjettforslaget er det lagt inn forslag om at hjemmebaserte tjenester etablerer et "Innsatsteam" som både skal forebygge og rehabilitere. Både fysioterapi, ergoterapi og sykepleie er sentrale fagområder for dette teamet. 

Opplæring og rekruttering

Rekrutteringsbehovet innen helsefag- og sykepleie er svært krevende for kommunene. Noe av jobben med å skaffe riktig kompetanse kan vi gjøre selv. Derfor foreslår kommunedirektøren å opprette en stilling som fagutviklingssykepleier. Denne funksjonen skal blant annet skal bidra til å kartlegge behov for kompetanseutvikling, planlegging og gjennomføring av opplæringstiltak, sørge for utdanning av helsefagarbeidere, deltakelse i utviklings- og innovasjonsprosjekter, følge opp studenter og lærlinger mm. Det er forventet at denne satsingen skal bidra til å rekruttere helsearbeidere til Averøy kommune.  

FNs 17 bærekraftsmålBærekraftige tjenester og samfunnsutvikling

I desember 2020 vedtok kommunestyret en revidert samfunnsdel av kommuneplanen «Averøy 2032» med fire viktige satsingsområder for de nærmeste årene, bygget på FNs bærekraftsmål. Kommunebudsjettet konkretiserer dette arbeidet gjennom daglig drift og prosjekter. 

Videre utvikling av kommunesenteret med nærmiljøanlegg ved Straumsvågen, ny rådhuspark og turvei opp langs vannveien er tiltak som er nærmer seg realisering, trinn for trinn neste år, og som vil bidra til trivsel, attraktivitet og aktivitet på Bruhagen. 

Det er stor aktivitet i kommunen, både gjennom private tiltak og i næringslivet. Kapasiteten på byggesaksavdelingen bør styrkes, slik at forsvarlighet i saksbehandlingen ikke fører til at frister oversittes.  

Må finne innsparinger

Økonomisjef Harald Bergdal oppsummerer budsjettprosessen slik:
- Når enhetene har videreført dagens drift og korrigert for lovpålegg, nye brukere o.l., viser konsekvensjustert budsjett 12,7 mill. kroner i underdekning. Legger vi i tillegg inn konsekvensene for investeringsforslagene og noen andre driftstiltak som er valgt, er underdekningen på 14,9 millioner kroner.

Ut fra denne forutsetningen sier det seg selv at budsjettarbeidet (som vanlig) har vært krevende. Igjen har våre ledere vært nødt til å ta tøffe valg på vegne av sin enhet. Reduksjonen i driftsbudsjettet fordelt på enhetene utgjør i underkant av 13,8 millioner kroner. Våre tjenester vil fortsatt være innenfor kravet til forsvarlighet ut fra lovbestemmelser.

Innsparingstiltakene fører ikke til oppsigelser, men enkelte kan få en såkalt endringsoppsigelse, da det er både ubesatte og vakante stillinger i organisasjonen.

Budsjettet for 2022 når ikke målet om netto driftsresultat på 1,75 % eller 7,8 millioner kroner, som er et vedtatt mål. Kommunedirektøren har derfor foreslått å ikke ha reserve i 2022. For 2023 er det budsjettert med avsetning av 3,7 millioner kroner til disposisjonsfond og videre 6,8 i 2024 og 9,2 i 2025.

Kommunedirektøren vektlegger kommunens gode omdømme, det gode arbeidet ledere og ansatte i hele organisasjonen utfører, hver dag - året rundt, som bidrar til et trygt, inkluderende og godt lokalsamfunn.

Formannskapet behandler kommunedirektørens forslag 16. november og gir sin innstilling til kommunestyret, som har saken til endelig behandling 9. desember.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 for Averøy kommune

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502
Harald Kulstad Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 971 03 682