Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Ordningen faller ellers inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet"

Vurdering

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

 •  i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert
  på lokale utfordringer, behov og potensial
 • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede
  tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Midlene kan ikke brukes til å dekke løpende/ordinære driftskostnader eller kjøp av aksjer.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.

Alle søknader må legges inn i https://regionalforvaltning.no

Frist for søknad 01.11.2020

 

Samfunnsutviklingsfond 2020 -  fond for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende aktiviteter

 

Fondets formål:

 • bedre kommunens omdømme og innbyggernes identitet 
 • bygge opp under næringsaktivitet
 • øke bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet 
 • bidra til å styrke nettverk og samarbeid i regionen 

Tiltak som bidrar til- og bygger opp under kommunen som samfunnsutvikler, og som støtter opp under mål og strategier i kommunens overordnede planverk skal prioriteres.

Retningslinjer for «Samfunnsutviklingsfondet»

Kriterier:

Tilskudd kan gå til formål som støtter opp under: 

 • Kommunens eller regionens omdømme og innbyggernes identitet 
 • Bygge opp under næringsaktivitet
 • Øker bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet 
 • Bidrar til å styrke nettverk og samarbeid i regionen 
 • Tilskuddet kan ytes til både drift og investeringer

Retningslinjer for størrelse på tilskudd:

 • Tilskuddet skal ikke overstige kr. 30.000,- for den enkelte søknad.

Tilskudd skal ikke gå til:

 • Næringsaktivitet
 • Ordinære aktiviteter for medlemsorganisasjoner
 • Enkeltpersoner

Krav til tilskuddsmottaker:

Kort beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag/ budsjett må fremlegges ved søknad - Dokumentasjon for bruk av midlene må framlegges før utbetaling av tilskudd (regnskap). 

Vedtaksmyndighet:

Formannskapet fatter vedtak om tildeling av midler fra fondet.

Søknadsfrist: 04.11.20

Søknad sendes: Averøy kommune, Postboks 152, 6538 Averøy

 

Klikk for stort bildeKommunalt næringsfond KVO  

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141