Formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapet gikk enstemmig inn for rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 på sitt møte tirsdag denne uken. Bygging av ny skole ved Rangøykrysset er den største oppgaven kommunen gir rom for i økonomiplanperioden. Det krever stram styring, budsjettdisiplin og gir ikke rom for andre "hjertesaker", sier ordføreren og resten av formannskapet. 

Pengesedler - Klikk for stort bildePengesedler Berit Hannasvik Langtidsplanlegging

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, i tillegg til budsjett og økonomiplanen. I kommuneplanen er det tydelige mål og strategier for kommunens satsingsområder og prioriteringer.

Kommunestyret, kommunens ledere og ansatte har dratt i samme retning og fulgt opp sin egen planlegging. Det er nøkkelen til at Averøy gjennom flere år har investert, modernisert og effektivisert i tjenestene til innbyggerne. Bruhagen barneskole, nybygg og renovering Kårvåg og Bremsnes barnehager, renovering av ungdomsskolen, nytt kommunehus, boliger for demente på Bremsnes, kollektivknutepunkt og forskjønning av kommunesenteret er noen av de store løftene som er gjort og som gjør at Averøy er en attraktiv kommune å bo i og med gode velferdstjenester.

Ny barneskole

Den største investeringen i økonomiplanperioden er den nye barneskolen som skal bygges ved Rangøykrysset og som er under planlegging. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn en investering på 150 millioner til skolen. Det er også lagt inn finansiering av nytt skolekjøkken på ungdomsskolen, ENØK-tiltak på varmesentralen tilknyttet sykehjem og omsorgsboliger på Bremsnes , Villa Kårvåg (leiligheter for funksjonshemmede) og utbedring av Naustvollveien. Det er også lagt inn investeringer og utbedringer innen "selvkostområdene" vann (ledningsnett) og avløp.

Kuttlisten

Når nye driftstiltak og investeringer var lagt inn i budsjett 2018, var underdekningen på 6, 7 millioner kroner. For å få balanse i økonomiplanperioden er det lagt inn bruk av driftsfond, strukturelle endringer innen skole og barnehager, endringer på avdrag og renter, kontortakst eiendomsskatt, reduserte strømutgifter og redusert ramme til kirkelig fellesråd. I tillegg er det lagt inn et generelt kutt for alle driftsenheter.

Det generelle kuttet fører blant annet til en reduksjon i antall plasser på korttidsavdelingen på sykehjemmet, fra 12 - 10 senger. For alle enheter betyr kuttet mindre bruk av vikarer og evt. redusert bemanning på noen deler av dagen, mindre forbruk/innkjøp, driftstilskudd til kulturarbeid (kulturmidler) er også tatt ut.

Dette er i grove trekk formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021  som kommunestyret skal sluttbehandle 14. desember. Dokumentet inneholder alle detaljene: forutsetninger, økonomisk oversikt, rådmannens budsjettkommentarer og tabell som viser finansiering, nye driftstiltak, investeringer og kutt.