Høring - bevillingsreglement salgs- og skjenkebevillinger 2024 - 2028

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingsreglementet 2024 - 2024 sendes nå ut på høring og skal til endelig behandling før fornyelser og nye bevillinger skal behandles.

Når bevillingsreglemenet ble behandlet i 2016 var det mange endringer i alkohollov og alkoholforskrift som førte til en større revisjon av reglementet. De siste årene har det vært få lovendringer, men vi ser likevel at det er nødvendig med noen endringer i reglementet for at det skal kunne tilpasses endringer for øvrig i samfunnet. Dette gjelder spesielt skjenkebevilling for egenprodusert alkohol i samme lokale som det er gitt salgsbevilling. 

Skjenkebevilling for egenprodusert alkohol i samme lokale som det er gitt salgsbevilling

Loven åpner for at skjenkebevilling kan gis for egenprodusert alkohol i samme lokale som det er gitt salgsbevilling under visse vilkår.

Vilkår:

Bevillingshaver har rett til tilvirkning

Bevillingen skal utøves ved bevillingshavers tilvirkningssted, og

Bevillingen skal gjelde for et mindre lokale hvor det ikke er praktisk gjennomførbart med separate lokaler for salg og skjenking.

Ordningen er innarbeidet i forslag til bevillingsreglement 2024 – 2028.

Søknadsprosess fornyelser salgs- og skjenkebevillinger

Det anbefales at salgs- og skjenkesteder i Averøy fremdeles skal søke om fornyet bevilling innen bevillingsperiodens utløp. En fornyelsesprosess gir kommunen muligheten til å foreta en total revurdering av alkoholpolitikken hvert fjerde år. Fornyelsesprosessen gir også administrasjonen en bedre kontroll i forhold til vandelssjekk av styrer og stedfortreder.

Hele høringsutkastet finner du her (PDF, 229 kB)

 

Høringsfrist 17.6.2024

Høringsuttalelser sendes til Averøy kommune, postboks 152, 6538 Averøy. Du kan også sende epost.