Høringsbrev - Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen


I Norge har Barn og unge plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring.

Elever som fullfører sin grunnskoleopplæring har (veldokumentert!) bedre forutsetninger for å lykkes i livet både med hensyn til deres sosiale funksjonsevne, psykiske helse, muligheter i arbeidslivet og hvordan hverdagen takles. De aller fleste barn og ungdommer går med glede på skolen frivillig og uten problemer. Imidlertid har vi enkelte elever som strever med å komme på skolen, og som av ulike grunner får mange fraværsdager med den konsekvens at det kan skape vansker for videre skolegang. Flere av elevene som dropper ut av videregående opplæring har hatt et gjennomgående høyt fravær da de gikk i grunnskolen.

Averøy kommune og skolene i Averøy, som også veldig mange andre kommuner og skoler i landet, ser med bekymring på tendensene til at skolefraværet blant elever i grunnskolen øker. Mye av dette fraværet er dokumentert og gyldig fravær, men mye fravær er også udokumentert. For å få en enhetlig og konkret oppfølging av alle elever ved alle kommunens skoler, både med dokumentert og udokumentert fravær, er det fra så vel administrasjonen i Averøy kommune som fra skolene et ønske om en konkret plan for oppfølging av skolefravær.

Fra opplæringslovens § 2-1, Rett og plikt til grunnskoleopplæring, står det:

Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykkje frå foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta dersom omsynet til eleven tilseier det.

Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.

(Min utheving av siste avsnitt)

Saksgang

 • På skoleledermøtet 30.04.2019 ble skolelederne og administrasjonen i kommunen enige om å sende vedlagte «Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen» på høring.
 • Høringsfristen settes til 3 uker etter utsendelse av høringsbrevet (dvs. 28.mai 2019).
 • Høringssvarene behandles, og planen behandles i «Livsløpsutvalget» på møtet i juni 2019.
 • «Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen» trer i funksjon fra og med skoleåret 2019/2020.

Høringsspørsmål

 • Averøy kommune ønsker innspill til vedlagte forslag til «Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen».

Høringsinstanser

Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg. Høringen publiseres på Averøy kommunens hjemmesider, og på Facebook.

 • Skoler videreformidler til: elevråd, foreldreråd, foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og

  arbeidstakerorganisasjoner.

 • Bodalen friskole
 • Utdanningsforbundet
 • Fagforbundet
 • Delta
 • Averøy ungdomsråd

Høringsuttalelser bes oversendt elektronisk til kommunens postmottak: post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03