Kommunestyrets budsjettvedtak

Det ble et langt budsjettmøte 12. desember. Hele 12 timer gikk med og svært mange saker ble behandlet. De største var økonomisk ramme og dimensjonering av ny skole og budsjett- og økonomiplan 2020 - 2023. I den siste saken ble formannskapets forslag vedtatt med noen få justeringer.

Kommunestyret flyttet på/la inn igjen godtgjøring til folkevalgte, redusert halleie og tilskudd idrettsformål, kulturskolen får beholde 70 000, som var rådmannens kuttforslag i dirigenttjenester til Kvernes musikkorps. Kirken får kantor i full stilling. Tiltakene på til sammen 570 000 finansieres med økt skatteanslag (inntekt- og formue + eiendomsskatt).

Klikk for stort bildeI tillegg er midler fra Havbruksfondet (2, 3 mill) disponert til prosjektering av omsorgsboliger, økt stillingsressurs i 2020 (30 %) demenskoordinator, rekrutteringstilskudd fastlege, bredbåndstilskudd og kommunale veier.

Vedtak i skolesaken ble dimensjonering for 240 elever og en idrettshall med to aktivitetsflater med en kostnadsramme på 177 millioner. Økte utgifter til renter og avdrag finansieres med forhøyet skatteanslag fra 2021.

Ellers ble  formannskapets budsjettforslag  (likt med rådmannens innstilling) vedtatt.