Kulturminneplan 2019 - 2023 - høring

Formannskapet vedtok å legge ut forslag til kulturminneplan for Averøy på høring. Høringsfristen er satt til 10. juli 2019. Vi ser fram til å motta tilbakemeldinger, som kan sendes elektronisk til post@averøy.kommune.no. Planforslaget og saksframlegget finner du her.

Klikk for stort bildeSommeren 2018 inviterte kommunen innbyggerne i Averøy til å sende inn forslag på kulturminner som de kjente til og som de mente burde være med i kommunens kulturminneplan.

 

I løpet av høsten har vi jobbet og innarbeidet forslagene, kategorisert og tematisert. I arbeidet er det brukt samme mal som i de fleste andre kommunale kulturminneplaner i Møre og Romsdal.

 

Mange kulturminner

I arbeidet er det tatt utgangspunkt i listen over kulturminner av regional og nasjonal verdi i Averøy som fylkeskommunen har utarbeidet. I tillegg har vi gått gjennom Riksantikvarens lister over registrerte kulturminner i Averøy, og til slutt inkludert de kulturminnene som vi har fått forslag om fra vår egen befolkning. Dette blir til sammen veldig mange kulturminner, og arbeidsgruppen har derfor plukket ut noen få kulturminner i hver bygd på Averøya som vi foreslår å prioritere i kulturminneplanen. Det er disse foreslåtte prioriterte kulturminnene som er listet opp i planens kapittel 3.3.

 

Et sterkere vern

Kulturminner som er prioriterte i plan kan gi sterkere vern enn uprioriterte, og en prioritering kan gjøre det enklere for private eiere å få økonomisk støtte eller tilskudd til restaurering fra eksempelvis fylkeskommunen eller Kulturminnefondet enn det er for kulturminner som ikke er prioriterte i plan.

 

Kulturminneplanen for Averøy skal bidra til lokal bevissthet om hvilke kulturhistoriske verdier vi har i kommunen, og om hvordan disse kan og bør forvaltes til beste for oss selv og kommende generasjoner.

Kulturminneplanens handlingsdel skal følges opp årlig. Ansvaret for å følge opp planen ligger både på kommunen, innbyggerne og regionale myndigheter. Tilgang til ressurser til oppfølging vil være avhengig av de årlige budsjettvedtakene i kommunestyret.

Grunnlag for å søke støtte

Planen skal også være et godt grunnlag for å søke på nasjonale og regionale midler til oppfølging og forvaltning av kulturminnene.

Rullering av planen skal vurderes i planstrategien hvert fjerde år. Handlingsplanen skal vurderes i kommunens årlige budsjett- og økonomiplan og resultat- og utviklingsplan.