Oppfølging av brukerundersøkelsen i helse- og omsorgstjenestene

I november 2016 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse i utvalgte helse- og omsorgstjenester.  Alle som ble invitert til å svare får en tilbakemelding på resultatene fra ansvarlig enhet (sykehjem, hjemmetjeneste og botjeneste) i begynnelsen av februar. Her er en kort oppsummering av resultatene.

Gun-Towe Andersson, Anne-Marit Sylthe, Kristin Halås og Lis-Marian Kvalshaug - Klikk for stort bildeMange svar

De som ble valgt ut i denne spørreundersøkelsen var sykehjemmets beboere og deres pårørende, pårørende/brukerrepresentant for mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterbrukere (eldre, psykisk helse) og hjemmeboende som får tjenester fra hjemmetjenesten.

Tilbakemeldingene fra de ulike brukergruppene ble til slutt veldig bra: beboere sykehjemmet (89 %), pårørende beboere sykehjemmet (43 %), pårørende nedsatt funksjonsevne (67 %), dagsenter eldre (81 %), dagsenter psykisk helse (63 %).

Trivsel, respekt, medvirkning og informasjon

Undersøkelsen måler kvaliteten på tjenestene med ulike spørsmål/vurderinger av trivsel, grad av brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon. Noen fikk spørsmål der de kunne svare ja eller nei (forenklet) mens andre vurderte påstander ut fra en skala fra 1 - 6.

God mat og muligheter til å påvirke

På dagsenteret for eldre er Averøy helt på landsnittet når det gjelder å bruke aktivitetstilbudet, trivsel, hygge, respekt og åpningstider. Når det gjelder muligheten til å påvirke aktivitetstilbudet er Averøy litt over landssnittet, og kjøkkenet får skryt for god mat. Dagsenterbrukere innen psykisk helse er godt fornøyd med mat og aktivitetstilbud, men ønsker at ansatte har mer tid til hver enkelt, og er den gruppen som er minst fornøyd med tilbudet.

Hjelp til å kunne bo hjemme

Hjemmesykepleie og praktisk bistand er viktig for alle som kan og vil bo hjemme. Dette er den største brukergruppen innen helse- og omsorgstjenestene i kommunen, med over 100 tjenestemottakere. Svarene vi har fått plasserer seg også her godt på landsgjennomsnittet. Hjemmeboende opplever at de får den hjelpen de trenger, at ansatte forstår dem, behandler dem med respekt og at de får være med å bestemme. Noen føler seg likevel utrygge med å bo hjemme.

Aktivt sykehjem

Livsgledesykehjemmet skårer over landssnittet på aktivitetstilbud og mat, og ligger ellers på landsnittet når det gjelder hvor godt de liker rommet/leiligheten sin, respekt og at de er trygge på at de ansatte kommer når de trenger dem, snakker tydelig, forstår dem og trives sammen med dem. Beboerne ønsker seg litt mer hjelp og tid til å bli hørt.

Pårørende gir sykehjemmet gode tilbakemeldinger. Godt over snittet på trivsel, respektfull behandling og informasjon. På brukermedvirkning og tilgjengelighet er vi litt under snittet. Pårørende er litt usikre på beboerens evne til å delta på aktiviteter, matservering på kveld/natt og tannlegebesøk.

Nedsatt funksjonsevne - ingen hindring

I botjenesten er det stor aktivitet og helhetsvurderingen fra pårørende er svært bra. De trekker fram (over snittet) trivsel, brukermedvirkning og respektfull behandling som det de er mest fornøyd med. De ønsker litt mer informasjon og at deres kjære skal føle seg trygge i sin bolig.

 

Gun-Towe Andersson, Anne-Marit Sylthe, Kristin Halås og Lis-Marian Kvalshaug - Klikk for stort bilde