Planlegger brukerundersøkelse for pleie- og omsorgstjenestene

Ledere innen pleie og omsorg i Averøy kommune forbereder nå årets brukerundersøkelse som blir gjennomført i perioden 13. - 24. november. 

Gun-Towe Andersson, Anne-Marit Sylthe, Kristin Halås og Lis-Marian Kvalshaug - Klikk for stort bildeGun-Towe Andersson, Anne-Marit Sylthe, Kristin Halås og Lis-Marian Kvalshaug Berit Hannasvik - Vi skal spørre sykehjemmets beboere og deres pårørende, pårørende/brukerrepresentant innen  Botjenesten, dagsenterbrukere (eldre og psykisk helse) og hjemmeboende som får tjenester fra hjemmetjenesten, sier ledergruppen.

Trivsel, respekt, informasjon

Averøy kommune gjennomfører brukerundersøkelser med jevne mellomrom for å få god kjennskap til hva mottakere av kommunens pleie og omsorgstjenester og deres pårørende mener om de tjenestene de får.

De ulike brukergruppene og deres pårørende får spørsmål som går ut på hvor fornøyd de er med tjenestene de får, om trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon.

Beboere og brukere får et forenklet skjema med ja/nei-svar, mens pårørende og brukerrepresentanter får et skjema med noen flere spørsmål og en rangering fra 1 - 6.

Ønsker at flest mulig svarer

Det tar ikke mange minuttene å svare på undersøkelsen, hverken for brukere eller pårørende/brukerrepresentanter. Sist Averøy kommune gjennomførte brukerundersøkelser innen pleie og omsorgstjenestene (2014) var svarprosenten litt for lav. Vi håper derfor at alle tar seg tid til å gi oss en tilbakemelding denne gangen. Derfor varsler vi allerede nå.

Gjennomføring skjer i uke 46 og 47 og pårørende får tilsendt informasjon i forkant. Det er også mulig å svare elektronisk for denne gruppen. Praktisk gjennomføring for beboerne er under planlegging. Tidligere har bl. a sykehjemmets venneforening hjulpet til med gjennomføringen/hjulpet beboerne å svare. Hjemmeboende får utdelt skjema i forbindelse med hjemmebesøk og på dagsenter.

Vil ha fornøyde brukere/pårørende

Ved god respons (høy svarprosent) kan vi stole på at resultatene er representative og kan gjøre grep der resultatene tilsier det. Det er også viktig å få bekreftelse på det brukere og pårørende er godt fornøyd med. Det er til stor hjelp for både ledere og ansatte.