Politikerne evaluerer seg selv

Kommunestyret i Averøy har satt i gang et arbeid med å evaluere seg selv og har fått svar fra hver enkelt kommunestyrerepresentant på hva de mener om politisk innflytelse, engasjement, organisering og oppgavefordeling. Resultatene vil ha betydning for hvordan kommunestyret vil organisere seg etter kommunevalget neste år. Arbeidsgruppen som har ledet arbeidet sender nå sitt forslag ut til høring i de politiske partiene.

Politiske gruppeledere er arbeidsgruppen i Averøy som evaluerer politisk organisering og oppgavedeling Berit Hannasvik

Kommunestyret oppnevnte sine gruppeledere som arbeidsgruppe for evalueringsarbeidet. Arbeidsgruppen hadde både prosessplan og en avgrensning av oppgaven å forholde seg til. Det kommunestyret ønsket svar på var: 

  • Ivaretar antall representanter i kommunestyret mulighet for politisk innflytelse for alle partier?
  • Ivaretar organiseringen et høyt etisk nivå i behandlingen av saker?
  • Oppleves dagens organisering og oppgavefordeling som effektiv og engasjerende?
  • Er de politiske forventningene tilpasset administrative og økonomiske ressurser?
  • Foreslå tiltak for bedre representasjon

I evalueringsarbeidet har arbeidsgruppen gjennomført en individuell spørreundersøkelse for samtlige kommunestyrerepresentanter, egen workshop/gruppearbeid i kommunestyret. I tillegg er evalueringen basert på fakta om eget arbeid og delegeringsreglement. Gruppen har også sett på nasjonale undersøkelser og råd om representasjon.

Kommunestyret i inneværende periode har 23 representanter, formannskapet har 7 representanter, forvaltningsutvalget 7 representanter, mens livsløpsutvalget og næringsutvalget har 5 representanter hver. I tillegg har kommunen et fast planutvalg som har 3 representer.

Flertalls- og mindretallsforslag for neste periode

Ut fra evalueringsarbeidet foreslår flertallet i arbeidsgruppen å ikke endre antall representanter i kommunestyret, men vil avvikle livsløpsutvalget og næringsutvalget og legge disse oppgavene til formannskap og kommunestyre. Dette blir i tilfelle gjort gjennom kommunestyrets delegeringsreglement.

Mindretallet ønsker å øke antall representanter i kommunestyret til 27 og ellers beholde antall underutvalg og representanter som nå. 

Oppsummering fra evalueringen

Oppsummering/gjennomgang av spørreundersøkelse

Svarprosent 67, 7

Spørsmål 1.I hvilke/hvilket utvalg er du valgt representant?

20 fra kommunestyret

4 (også) fra næringsutvalget

2 (også) fra livsløpsutvalget

2 (også) fra kommunalt råd for funksjonshemmede

0 fra eldrerådet

 

Spørsmål 2: Opplever du motivasjon og reell politisk innflytelse i det utvalget du sitter i?

Ja 15

Nei 6

Spørsmål 3: I tilfelle nei, hvorfor ikke?

Av de 6 som svarer nei, viser til få saker og møter (og avlyste/ustrukturerte møter) i underutvalg. Viser til forventninger om bedriftsbesøk og besøk ut i enhetene. De viser også til liten politisk innflytelse i interkommunale samarbeid.

Spørsmål 4: I tilfelle ja – hvorfor?

15 av 21 svarer ja og opplever lokalpolitikken som lærerik, at de har reell innflytelse i saker og spesielt oppleves det engasjerende å sitte i formannskapet i tillegg til kommunestyret. Representantene svarer at de er motiverte og engasjerte.

Spørsmål 5: Er antall møter tilpasset omfang av saker?

15/16 av 21 svarer ja på spørsmålet om antall møter er tilpasset omfang av saker, men noen mener at kommunestyremøtene drar ut i tid og mener det bør innføres begrensning på antall orienteringer/gjester og taletid.

Spørsmål 6: Er tidspunktet for når møtene gjennomføres til hinder for din deltakelse?

15 av 21 svarer at møtetidspunktet ikke er til hinder for deltakelse).

Spørsmål 7: Er det saker du mener kunne vært avgjort administrativt? Nevn noen:

På dette spørsmålet svarer de fleste nei, men mener saker der retningslinjer er så uttømmende kan avgjøres administrativt.

Spørsmål 8: Hvilke forventninger til utvalgets arbeid/saker hadde du ved inngangen av perioden og hvordan har det gått?

De aller fleste svarer at de er fornøyd, nevner godt samarbeid, forventningene står i forhold til det de har erfart. Enkelte nevner interkommunale samarbeid der det er liten politisk innflytelse, og for få saker til underutvalg. Saker «avgjort» før de kommer til kommunestyret og kommentarer til møtekultur nevnes av et par representanter.

Spørsmål 9: Hva skal til for å øke mangfoldet i lokalpolitikken (kjønn, alder, minoritet, funksjonsnivå, møtetidspunkt)?

Svarene viser til nominasjonsprosessene og partienes ansvar jobb for mangfold, mindre tid til orienteringssaker, opplæring, framsnakking/lokaldemokratiets omdømme, forskning og nasjonale undersøkelser om temaet, småbarnsforeldres representasjon og møtetidspunkt.

Spørsmål 10: I forkant av innværende kommunestyreperiode var det drøftet å legge ned nærings- og livsløpsutvalget. Hva mener du om det? Begrunn:

På spørsmålet svarer mange nei, viser til forventninger om bedriftsbesøk, at det bør delegeres oppgaver til underutvalgene. I kommunestyrets workshop er det større enighet om å legge ned næringsutvalget, har fra det ble opprettet ikke hatt annen myndighet enn å vedta tilskudd næringsfond og uttale seg om salg av næringsareal.

Fersk undersøkelse utført av Likestillingssenteret

Kommunal rapport publiserte i september i år en fersk undersøkelse utført av Likestillingssenteret, og som viser at unge og eldre kvinner forlater politikken: https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/24-prosent-av-kommunepolitikerne-er-smabarnsforeldre/145323!/

Kvinner blir mindre samfunnsengasjert ved graviditet og i småbarnsfasen. Alle kvinnelige førstegangsforeldres mistet engasjementet helt fra begynnelsen av svangerskapet, sammenlignet med tiden før de ble gravide. Dette vedvarte gjennom småbarnsfasen.

Kvinnenes partnere bruker også mindre tid på lokal, nasjonal og internasjonal politikk under og etter svangerskapet. Men når barnet er 2–4 år, har partneren kommet helt over tapet av politisk engasjement og anser politikk som like viktig som før de ble foreldre.

Kvinnenes engasjement fortsetter derimot å synke i denne perioden, og når barnet er 2–4 år gammelt er den politiske bevisstheten på et lavere nivå enn før de ble gravide.

Statistikken viser at det er menn over 60 som er overrepresentert i kommunepolitikken.

Undersøkelsen som kommunal rapport viser til nevner også heldagsmøter i forbindelse med budsjettbehandling, altså en kombinasjon mellom møter på kveld og dag, nominasjonskomiteenes arbeid og ansvar, god informasjon om forventninger, mer forskning, gode og likeverdige godtgjøringer, utfordre normer (kjønnsnøytralt språk) og opplæring/kunnskap.

Oppsummering politisk workshop 5. september:

Spørsmål

Svar

 

Ivaretar antall representanter i kommunestyret mulighet for politisk innflytelse for alle partier?

Vi synes antall representanter er passende for en kommune av Averøyas størrelse.

Vi må ikke bli færre (muligens tilbake til 27?)

Tror mindre parti kunne blitt bedre representert.

Kanskje flere kvinner og yngre kandidater kunne kommet inn med høyere antall.

Høyere antall kunne ført til bedre geografisk fordeling (lokalpolitikere er ombud for innbyggerne)

Ja, men valget avgjør. Dersom et parti har flertall, kan det bli liten innflytelse (på andre).

Bør ikke blir færre i kommunestyret.

Ivaretar organiseringen et høyt etisk nivå?

Ja, behandlingen har et høyt etisk nivå.

Hvordan definere høyt etisk nivå?

Overrepresentasjon av kommunalt ansatte som kan være med i den politiske behandlingen, eks Livsløpsutvalget.

Behandling av saker er ok og etisk.

Ja, det er høyt etisk nivå.

Oppleves dagens organisering og oppgavefordeling som effektiv og engasjerende?

Kan vurderes om næringssakene kan legges til formannskapet.

Formannskap og forvaltningsutvalg oppleves som engasjerende.

Næringsutvalget har lite saker, kan føre til lite engasjement. Mulig med flere oppgaver?

Flere av utvalgene blir for lite brukt, eks livsløp og næring. Forvaltning OK.

Styrer på mål og plan – mange konkrete saker som engasjerer blir borte.

Viktig å fordele oppgaver på mange i partiene (bruke vara).

Er de politiske forventningene tilpasset administrative og økonomiske ressurser?

Ikke sammenlignet med partiprogrammene, hva folk går til valg på.

Nei, ressursene står ikke i til forventningene/ønskene.

Ja, men politikerne har ofte, og skal ha store forventninger.

Administrasjonen leverer gode rapporter og saker.

Politiske forventninger er større enn økonomiske ressurser – og slik skal det være.

Tiltak for å bedre representasjonen?

Vurdere møtetidspunkt

Ikke så lett for småbarnsforeldre og enslige foreldre.

Forsøke å engasjere yngre personer.

Partiene må nominere bredest mulig.

Viktig med gode valglister.

Tilrettelegg møtetidspunkt tilpasset familier. Tas opp i begynnelsen av perioden, hva som passer best for deltakerne.

Viser til punkt 1 (flere representanter), møtetidspunkt og partienes nominasjoner.

 

Representantfordelinger ved kommunestyrevalget i 2019 i Averøy kommune ved ulike antall representanter og samme listestemmeantall som i 2019.

 

Antall rep

Ap

Sp

Frp

V

SV

KrF

H

23 (valget)

12

3

3

2

1

1

1

25

13 (+1)

3

3

3 (+1)

1

1

1

27

14 (+2)

4 (+1)

3

3 (+1)

1

1

1

29

16 (+4)

4 (+1)

3

3 (+1)

1

1

1

 

Ved valget i 2019 skulle det velges 23 representanter. Tabellen over viser representantfordelingen dersom det var 25, 27 og 29 representanter som skulle velges.

 

Saker behandlet i utvalg valgperioden 2019 – 2023 (september 2019 – juni 2022)

 

Utvalg

Antall saker

Antall saker videre til kommunestyret

Livsløpsutvalget

58

37

 

 

 

Næringsutvalget

56

3

 

 

 

Forvaltningsutvalget

130

1

 

 

 

Formannskapet

238

143

 

 

 

Kommunestyret

230