Registrering av kulturminner

Averøy kommune skal utarbeide en oversikt over kulturminner i kommunen. For å få til en slik kartlegging trenger vi hjelp fra innbyggerne.

I Averøy er det et stort antall kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som har høy verdi, både i lokal, regional og nasjonal målestokk. Disse skal nå samles i en egen kulturminneplan for kommunen. Kulturminneplanen skal gi oss en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og skal ha en handlingsplan for forvaltningen av disse. Planen skal gi oss kunnskap om fortida og avklare hvilke kulturminner vi vil ta vare på i framtida.

Ønsker innspill


Det blir gjort registreringer i løpet av sommeren, og vi tror at mange av våre innbyggere sitter på verdifull kunnskap om kulturminner som kan være viktige å registrere og sikre for ettertida. Vi håper derfor at du tipser oss om aktuelle kulturminner i løpet av sommeren.

Vi ønsker å fokusere på kulturminner som forteller oss om kommunens utvikling helt fram til vår tid. Her kan alt fra  torvmyr og husmannsplasser til store gårdsmiljø og industrianlegg være interessante. Det kan også være interessant med gjengrodde veifàr, damanlegg, bruer og så videre. 

Også bygninger av nyere dato kan registreres dersom du mener at den er av spesiell betydning for utviklingen av kommunen. 

Tidligere registreringer


Det er god oversikt over kulturminner som er eldre enn fra 1537, og som er automatisk fredet. For noen år tilbake ble det også gjort en registrering av bygninger som er bygd før år 1900, men deler av materialet er ufullstendig og ikke oppdatert (SEFRAK-register). Hus kan ha forfalt, være ombygd eller revet siden forrige registrering ble gjort. Derfor har vi behov for å kvalitetssikre og systematisere den kunnskapen vi allerede har om kommunens kulturminner.

Vi har også registreringer som er gjort gjennom prosjektet Verdiskapingsprogrammet, Atlanterhavsveien - Bud - Kristiansund.

Send oss en e-post over kulturminner og kulturmiljø du mener er viktig å sikre for ettertida og hvorfor. Vi er svært glade om du også kan skrive et par linjer om kulturminnets bakgrunn. Frist 1. august 2018.

Du kan også ta kontakt med en av oss i plangruppa. Se kontaktinformasjon.

Plangruppa vi ha "stand" på museet på Saltfiskballdagen 17. juni og på Olsokstevnet 29. juli. Da er det også anledning til å komme med innspill til planarbeidet.

Les mer om arbeidet med kulturminneplan for Averøy.

Kontaktinformasjon

Berit I. Hannasvik
Assisterende rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 51 35 53
Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52
Berit Merete Sevaldsen
Jurist - byggesak
E-post
Telefon 71 51 35 56