Renovasjon i Averøy kommune - vi arbeider med å finne gode løsninger

Averøy kommune har den siste tiden mottatt en del henvendelser knyttet til renovasjon, og da særlig renovasjon for fritidsboliger. I denne sammenheng er vi i kontakt med ReMidt IKS som er gitt ansvaret for innsamling av avfall fra boliger og fritidsboliger.

Forurensingsloven gir kommunene plikt til å sørge for innsamling av avfall fra husholdningene. Dette innebærer bl.a. at kommunene bestemmer løsninger for kildesortering, sørger for henting og behandling av avfallet, etc. Kostnadene til kommunal renovasjon dekkes gjennom avfallsgebyret, som skal være beregnet i tråd med selvkostprinsippet. Kommunene har ikke adgang til å subsidiere avfallshåndteringen eller tjene på den, og de må ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og avfallshåndtering av næringsavfall i markedet. Kommunal renovasjon kan utføres i egenregi av en kommune eller et interkommunalt selskap, gjennom konkurranseutsetting, ved tildeling til offentlig foretak som utfører oppgaven (enerett), eller eventuelt ved en kombinasjon av disse tre alternativene. For Averøy kommunes del løses avfallshåndteringen av ReMidt IKS som er et interkommunalt selskap.

Nye og strengere nasjonale (og internasjonale) krav til avfallshåndtering og gjenvinning, førte til at Averøy kommune så seg best tjent med å gå inn i et samarbeid med flere kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag. Samarbeidet gjennom ReMidt IKS, gjør det mulig for Averøy kommune å løse avfallshåndteringen innenfor de mål og retningslinjer som er trukket opp nasjonalt, alene hadde vi ikke klart dette.

For forbrukere av tjenestene har økte krav til sortering og gjenvinning ført til flere endringer og tilpasninger. Det har også vært nødvendig å finne rasjonelle løsninger for levering/ henting av avfall innenfor de økonomiske rammene en har til disposisjon. Det er store endringer som gjøres i mange kommuner, og det er ikke sikkert en treffer den beste løsningen i første omgang. Averøy kommune har et godt samarbeide med ReMidt IKS, og er trygge på at vi finner gode løsninger inn i framtiden som gjør at vi ivaretar miljø, klima, forbrukere og økonomi på en god måte. Averøy kommune vil ta med seg de tilbakemeldingene vi får fra innbyggerne i det videre samarbeidet med ReMidt IKS.

For konkrete enkelthenvendelser kontakt:

ReMidt kundeservice

Informasjon om ny renovasjonsordning

 

Generelle tilbakemeldinger til Averøy kommune:

post@averoy.kommune.no

 

hytterenovasjon 

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141
Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916