Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - høring

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 18. mai 2018. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Alle som ønsker å gi høringsuttale (bedrifter, enkeltpersoner, bygdelag, lag og foreninger) inviteres til å gjøre dette innen 18. mai kl 15.00. Høringsuttale sendes til post@averoy.kommune.no

Nettverkskabel 1 - Klikk for stort bilde Stortinget har satt av ca 150 millioner til bredbåndsutbygging i 2018. Målet med ordningen er å gi støtte til utbygging i områder som mangler grunnleggende bredbåndstilbud, og som det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Midlene er fordelt videre til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på den faktiske bredbåndsdekningen i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en ramme på 17, 3 millioner

Hvite felt

Ordningen skal støtte utbygging i grunnleggende "hvite områder" eller oppgradering av eksisterende bredbåndstilbud i hvite NGA-områder. "Hvite områder" er definert som områder der husstander og bedrifter ikke har tilbud om bredbånd på minst 10 Mbit/s eller høyere. Hvite NGA-områder er områder som ikke har tilbud om 30 Mbit/s eller mer.

Det er seks evalueringskriterium for tildeling av bredbåndstilskudd:

  1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Lokal medfinansiering (minst 25 % av total prosjektkostnad)
  4. Plan for bærekraftig drift
  5. Forbedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Påvirkning på lokal samfunnsutvikling

Følgende områder utredes for utbygging av høykapasitetsbredbånd i denne søknaden:

1. Strekningen Rånes - Engvik 

2. Ekkilsøya

Lokale bidrag

Vi oppfordrer derfor næringsliv og innbyggere i de områdene som søknaden gjelder for, å engasjere seg ved bl a å kartlegge interessen i området, utføre hastighetsmålinger som tilbakemelding på dagens tilbud, sikre tilgang til gatelysstolper, dugnad f. eks grøfting o.l. I kravet om at lokale bidrag skal utgjøre minst 25 % kan egeninnsats og- kapital fra kommunen, private, lokalt næringsliv, dugnad osv inngå.  

Kontaktinformasjon

Jonas Pedersen
IT-konsulent
E-post
Telefon 71 51 35 16
Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502