Status i arbeidet med ny skole - juni 2020

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

Tidligere hendelser:

  • Avtaler om kjøp av all nødvendig grunn til bygging av skole og utbedring av fylkesvei er inngått og overskjøting pågår.
  • Prosessleder for samspill og byggherreombud er kontrahert og i arbeid.
  • Grunnundersøkelsen på tomta er gjennomført og resultatene foreligger. Ingen store overraskelser avdekt.
  • Kommunens funksjonsprogram og romprogram er ferdigstilte og gjennomgått grundig med brukergruppene.

Pågår nå:

  • Prekvalifisering for pris- og designkonkurransen med samspill har vært ute på Doffin med svarfrist 12. juni. Det var god interesse for prekvalifiseringen med mange robuste grupperinger. Gjennom prekvalifiseringen vil de 3-5 beste aktørene (grupperinger) bli plukket ut og få tilbud om å bli med videre i konkurransen. Meddelelse for prekvalifisering skjer i begynnelsen av uke 26. Disse aktørene vil få et honorar om de velger å bli med videre.
  • Konkurransegrunnlaget for selve pris- og designkonkurransen utarbeides akkurat nå basert på funksjonsprogram og romprogram. Dette sendes ut til de prekvalifiserte grupperingene i uke 26.

Klikk for stort bildeOrdfører Ingrid Rangønes og prosjektleder Martin Ove Karlsen Berit Hannasvik  I samråd med prosesslederen er det besluttet å dele skoleprosjektet i to entrepriser, der arbeidene med utbedring av offentlig vei, gangvei og fremføring av annen infrastruktur til tomten skilles ut. Hensikten er å ferdigstille disse til fysisk igangsetting på selve skoletomten. Dette er nødvendig da reguleringsplanen har et rekkefølgekrav som lyder som slik (krav fra Statens vegvesen):

 4.1

Veikryss mellom Fv.64 og Fv.250 med forbikjøringslomme og trafikkøy i krysset skal være ferdig opparbeidet iht. reguleringsplan og etter standard ved gjennomgående utbedring for Hø1 (Håndbok N100) før det kan gis igangsettingstillatelse for skolebygg i område U1.

4.2

Fv.250 på strekningen mellom krysset med Fv.64 og avkjørselen til område U1 skal være ferdig opparbeidet iht. reguleringsplan og etter utbedringskriterier for lokale veger L1 (Håndbok N100) før det kan gis igangsettingstillatelse for skolebygg i område U1.

Ved å dele prosjektet i to på denne måten kan utbedring av fylkesvei/gangvei og fremføring av infrastruktur igangsettes og pågå samtidig som pris- og designkonkurransen med etterfølgende samspill gjennomføres. Uten en slik todeling er det ikke realistisk med ferdigstilling og skolestart i 2022. Dette blir et mindre anleggsarbeid, og med tanke på at de fleste grunnentreprenører har små administrasjoner vil en hovedentreprise, der byggherre står for prosjektering og beskrivelse, være mest egnet som entrepriseform. Dette åpner opp for at mindre lokale aktører også kan delta, men det krever mer av byggherre i forhold til prosjektering og konkurranseutsetting.

Aktiviteter i nærmeste framtid:

  • Utarbeidelse av  konkurransegrunnlag og gjennomføre konkurranse for prosjekteringsgruppe for utbedring av vei/gangvei og fremføring av infrastruktur til selve skoletomten. Juli-august 2020.
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføre konkurranse for utførelse av ovenstående. September-desember 2020.
  • Leveringsfrist og kåring av vinner (via jury) i pris- og designkonkurransen. November 2020.

Som konsekvens av Corona-smitten må vi tenke litt annerledes i forhold til prosess. Vi hadde i utgangspunktet lagt opp til mye fysiske samarbeidsmøter lokalt på kommunehuset. Med en uavklart Corona-situasjon må vi for de fleste aktiviteter tenke alternative løp i tilfelle endring i situasjonen.