Valg av meddommere til offentlig ettersyn

Det skal velges meddommere for perioden 2025-2028. Formannskapet kommer med sine forslag til meddommere til tingretten, frostating lagmannsrett og jordskifteretten. Listen blir nå liggende ute til offentlig ettersyn i to uker, til endelig behandling i kommunestyret.

Domstolloven § 68 gir retningslinjer for utlegg av forslag på meddommer til offentlig ettersyn:

  • Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.
  • Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.
  • Krav om fritak eller merknader til listen må være kommunen i hende innen 17.06.2024.
     

Krav om fritak eller merknader til listen sendes Averøy kommune som epost, brev eller eDialog.

Formannskapet foreslår følgende kandidater som meddommere til Møre og Romsdal tingrett 2025 - 2028:

Forslag til meddommere tingretten
Kvinner Menn
Evitha Solheim Bjørn Inge Gaupset
Marit Lystad Knut Evert Øksenvåg
Elin Kristine Hestad-Aae Olav Magne Johansen
Ivarna Palma Bjørshol Geir Peder Bøe
Hilde Roaldsøy Magne Skarset
Lisbeth Hatlen Jon Arnulf Bekken Søbstad
Ingrid Ohrvik Odd Allan Sørensen
Vibeke Veiset Per Magne Bjellvåg
Hilde Gustad Kolbjørn Tormod Gården
Mari Sundal Seljehaug Ole Martin Nedal
Peggy Lystad Husby Alf Olav Aae
Ellen Renee Myhre Jostein Haga
Edel Bente Gården Vladimir Miltsov
Anita Roksvåg Folland Harald Anders Kalvøy
Ann Helen Løvold Jan Gunnar Selnes
Aina Tvestad Henrik Smenes Hoset

Formannskapet foreslår følgende kandidater som meddommere til Frostating lagmannsrett 2025 - 2028:

Forslag til meddommere Frostating lagmannsrett
Kvinner Menn
Nina Janette Engeli Søbstad Jan Erik Øksenvåg
Anne Ingelill Engvik Kronborg Per Dagfinn Kvarsvik
Guri Olenka Utheim Tor Einar Råke
Lea Andrine Roaldsøy Sture Visnes Utheim
Mette Worpvik Atle Eiliv Bekken

Formannskapet foreslår følgende kandidater som meddommere til Møre og Romsdal jordskifterett 2025 - 2028:

Forslag til meddommere jordskifteretten
Kvinner Menn
Eli Irene Nedal Arnfinn Gustad
Therese Folland Tennøy Odd Gunnar Stene
Torunn Skramstad Arnt Kåre Hansen
Kari Raanes Tor Einar Råke