Kommunestyret vedtok 13. desember formannskapets forslag til årsbudsjett og økonomiplan med få endringer. Det ble overført 200 000 fra havbruksfond til næringsfond. I tillegg vil kommunestyret ha nærmere utredning av disse funksjonene: folkehelsekoordinator, demenskoordinator og logoped.

Kommunestyret delte i går ut den årlige "Bråtthesten" - bilde, blomster, heder og ære til personer eller organisasjoner som gjør en positiv og uegennyttig innsats for kommunens kulturliv. I år fikk UL Utheim denne utmerkelsen for sine mangfoldige oppgaver og arrangement, til glede for kommunens befolkning.

Kommunens faste plankomite håper nå på fortgang i arbeidet med den nye skolen som skal bygges ved Rangøykrysset. I forbindelse med reguleringsarbeidet, har kommunen fått innsigelser som har ført til at administrasjonen har vært nødt til å supplere planene med nye vurderinger og analyser. Nå mener plankomiteen at innsigelsene er besvart og jobber videre med romprogrammet.

Denne uken sender DSB ut en brosjyre med egenberedskapsråd til alle landets husstander. Brosjyren inneholder konkrete forslag til hva du bør ha i hus, hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Rådene som gis, har vært ute på bred høring og er forankret hos over 40 ulike myndigheter.

Fra Lørdag 01.12.18 får barn og unge i 9 kommuner i Nordmøre og Romsdal for første gang tilgjengelig barnevernvakt. 9 faste ansatte skal ivareta tilbudet i Barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.  

 

 

Kommunestyret i Averøy har 5. november i sak 55/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jfr. anskaffelsesforskriften § 2- 3. Tjenestene skal kompenseres ut fra selvkostprinsippet, jfr. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

 

Siste mulighet for publikumsbading i svømmehallen før jul er fredag 14. desember.

Det er nå mulighet for å søke om tilskudd for å bedre muligheter for barn og ungdom fra lavinntektsfamilier. Søknadsfristen er 10.desember 2018. Dette er midler som er lyst ut via Barne-ungdoms- og familiedirektoratet.

Formannskapet vedtok i dag å foreslå rådmannens innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 med disse påplussingene: 50 % rabatt for leie av idrettsanlegg for barn og unge under 18 år, tilsvarer ca 150 000 kroner. I tillegg øker driftstilskuddet for kulturarbeid med 150 000 kroner og UNIKA får et økt tilskudd på 290 000. Økte utgifter finansieres med økte skatteinntekter.

Fredag 30. november arrangerer Averøy eldreråd Kulturkveld for eldre (PDF, 574 kB) på Anne Marits Catering kl. 15.30.