Helselagene og ordføreren signerte samarbeidsavtale

Helselagene og Averøy kommune har inngått samarbeid i forbindelse med større ulykker, kriser og katastrofer. Nasjonalforeningen, helselagene i kommunen skal bistå med mottak og forpleining til evakuerte, pårørende og hjelpemannskap i slike situasjoner. Tirsdag signerte representanter fra helselagene og ordfører avtalen.

Samarbeidsavtalen er en del av kommunens beredskapsplan, der helselagene kan stille med inntil 20 personer til forpleining, støtte, mat og omsorg når kommunen oppretter evakuerte- og pårørendesenter. I slike situasjoner er det viktig at kommunens øvrige støtteapparat, som psykososialt kriseteam, redningsmannskap og andre får gi berørte og pårørende viktig og riktig hjelp. 

Averøy kommune er svært takknemlig for den positive innstillingen helselagene i kommunen har vist i forbindelse med utarbeidelse av avtalen, og at de på ideelt grunnlag stiller opp for lokalsamfunnet. Det er en stor verdi for kommunen å ha frivillige aktører som bidrar og gir av sin tid. 

Ordfører Ingrid Rangønes og rådmann Berit Hannasvik er hhv leder og nestleder av kommunens kriseledelse, og signerte avtalen sammen med Astrid Vebenstad, Bådalen helselag, som signerte på vegne av de øvrige helselagene i kommunen. De var til stede og representert med Kari Dale fra Langøy helselag, Guro Endal fra Bremsnes helselag og Hildegunn B. Hasselø fra Henda helselag.