Høring - forskrift nye skolekretsgrenser i Averøy kommune

Det vises til kommunestyrets vedtak om å bygge ny skole i Rangøykrysset, og som skal erstatte Henda, Meek og Utheim skoler.

Som følge av disse vedtakene sender formannskapet med dette «Forslag til forskrift om nye skolekretsgrenser i Averøy kommune» ut på høring.

Om skolenedleggelse, endring av skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

Kommunestyret har vedtatt å legge ned Meek, Utheim og Henda skoler og erstatt disse med en ny skole i Rangøykrysset. Den nye skolen skal etter planen stå klar til innflytting fra og med skoleåret 2021/2022. Henda skole ble avviklet høsten 2017, og elevene derfra ble med stor suksess flyttet til Utheim skole. Det kan være at også Meek skole blir avviklet før den nye skolen står ferdig. Elevene på Meek vil da bli fordelt på Bruhagen skole og Utheim skole. I tillegg bygges den nye skolen slik at det vil være god plass til elevene fra Bådalen friskole dersom det skulle bli behov for skoleplass til disse elevene.

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten.

En avgjørelse om skolestruktur bygger på kommunestyrets økonomiske, politiske og
samfunnsmessige prioriteringer. Utdanningsdirektoratet har videre  presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolenes samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, få uttale seg før vedtak om kretsgrenser fattes. Også andre som elevrådet, fagforeninger til de som arbeider ved skolen, leietakere og alle andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.

Skolekretsgrensen i Averøy kommune angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike barneskolene. Når det fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret. Skolekretsgrenser har til hensikt å bidra til forutsigbare oppvekst- og læringsmiljøer. Dette vil igjen medvirke til å skape forutsigbarhet, trygghet og gode nettverk for både innbyggere, elever og lærere. I forslaget til nye skolekretsgrenser er nærskoleprinsippet hensyntatt som bl.a. sier at en elev har rett til å få gå på den skolen som ligger nærmest, men dog slik at barn fra samme grend eller avgrensede boområde får tilhørighet til samme skole. I tillegg kan det tas enkelte geografiske hensyn.

Saksgang

Kommuner som endrer skolestruktur må i tillegg også endre skolekretsgrensene.

Områdene som sogner til skolen(e) som nedlegges må etter nedleggelsen sogne til en
eller flere andre skoler i kommunen. Dette gjør skolekretsendringer nødvendig.

I Averøy kommune er endringer i skolestrukturen allerede vedtatt. Forskrifter om skolekretsgrenser som følge av disse endringene sendes derfor nå ut på høring.

Høringsspørsmål

Nye skolekretsgrenser i Averøy kommune. Se vedlagte kartutsnitt og forslag til forskrifter.

  • Averøy kommune inndeles i to skolekretser, en vestre del (A) og en østre del (B). Synspunkter/kommentarer/bemerkninger?
  • Elever med folkeregistrert adresse i den vestre del (A) blir tildelt skoleplass i den nye skolen som skal bygges i Rangøykrysset. Synspunkter/kommentarer/bemerkninger?
  • Elever med folkeregistrert adresse i den østre del (B) blir tildelt skoleplass ved Bruhagen barneskole. Synspunkter/kommentarer/bemerkninger?
  • Vestre del (A) får navnet «Navnet på ny skole» skolekrets. Synspunkter/kommentarer/bemerkninger?
  • Østre del (B) får navnet «Bruhagen skole» skolekrets. Synspunkter/kommentarer/bemerkninger?
  • Synspunkter/kommentarer/bemerkninger generelt til forskriftene?

Høringsinstanser

Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg. Høringen publiseres på Averøy kommunes hjemmesider, og på Facebook.

· Skoler videreformidler til: elevråd, foreldreråd, foreldreutvalg, samarbeidsutvalg,

   arbeidstakerorganisasjoner og leietakere.

· Bodalen friskole

· Utdanningsforbundet

· Fagforbundet

· Delta

· Averøy ungdomsråd

· Møre og Romsdal fylkeskommune v /Samferdselsavdelingen

· Andre som ønsker å uttale seg

 

Høringsuttalelser bes oversendt elektronisk til kommunens postmottak eller via eDialog

Høringen bes merket: «Høring - Forslag til forskrift om nye skolekretsgrenser i Averøy kommune.

Høringsfrist: 25. mai. 2018.

 
 
 

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03

Åpningstider

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy