Kulturmidler 2022 - utsatt frist

Fristen for å søke kulturmidler utsettes til 01.07.2022. For søknader som skal komme i betraktning må alle krav til dokumentasjon være oppfylt. Søknader som allerede er levert er fortsatt med. 

Averøy kommune fordeler årlig et driftstilskudd til lag og organisasjoner som har kulturaktiviteter for barn og ungdom. Tilskuddet fordeles etter antall medlemmer under 18 år. I tillegg fordeles et anleggstilskudd 70 % likt og 30 % etter antall medlemmer til idrettslag som har egne anlegg.

Innen fristen 10. april var det levert seks søknader. Én av søknadene var ikke berettiget tilskudd da søker i henhold til retningslinjene faller utenfor ordningen. Etter fristen, før saken gikk til politisk behandling, ble det levert inn tre søknader. I tillegg er det én organisasjon som viser til at de har levert søknad, men der søknad ikke er kommet kommunen i hende.

Få søknader innen fristen - hvorfor?

Da saken ble lagt frem for politisk behandling i livsløpsutvalget opplevde utvalget det som en vanskelig sak. Retningslinjene er tydelige. Frist for å søke er 10. april. Krav til søknad er utfylt skjema samt at siste årsmelding og revidert regnskap er lagt med. 

Det er god forvaltningsskikk å etterspørre der søknadene har feil og mangler, at det mangler et vedlegg eller at opplysninger i søknaden kan være uklare. Men hvorfor er det så mange søknader som inneholder feil og mangler, og ikke minst, hvorfor er det så få som søker innen fristen? Skal vi akseptere søknader som kommer inn etter fristen, eller skal vi si at frist er frist og dumt for dem som ikke følger med og søker i tide?

Averøy kommunestyre har bevilget 250.000,- i kulturmidler til lag, foreninger og organisasjoner i Averøy kommune som i hovedsak har aktivitetstilbud for barn og unge. Midlene er satt av fordi en tenker at dette er svært viktige midler for de ulike organisasjonene. 

Det gjøres oppmerksom på at så lenge søker har lagt inn epostadresse i søknad mottar søker automatisk kvittering på epost for innsendt søknad. 

Retningslinjene: 

Formål
Averøy kommune yter tilskudd til kulturarbeid i tråd med lokale retningslinjer. Formålet er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen.

1. Hvem kan få tilskudd
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid gis til lag, foreninger og organisasjoner i Averøy kommune som i hovedsak har aktivitetstilbud for barn og unge. Organisasjonen må være registrert med organisasjonsnummer. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner, religion og livssynsorganisasjoner og organisasjoner som gir pengegaver til eksterne hovedorganisasjoner.

2. Ulike typer tilskudd
Driftstilskudd Driftstilskudd fordeles etter antall medlemmer under 18 år. Anleggstilskudd 70 % fordeles likt mellom idrettslag med egne anlegg. 30 % fordeles mellom idrettslag med egne anlegg i forhold til antall medlemmer under 18 år

3. Krav til søknaden og søknadsfrist
Tildeling av drifts- og anleggstilskudd skjer én gang i året, med søknadsfrist 10. april. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Siste årsmelding og revidert regnskap skal være vedlagt.

4. Generelt
Alle som mottar kommunalt tilskudd til kulturarbeid i Averøy må akseptere ordningen med ledsagerbevis.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Mobil 979 80 224