Motiverende med gode resultater

Det er veldig motiverende for alle som jobber i Averøy kommune å komme ut av driftsåret 2018 med gode resultater. Resultatet viser et mindreforbruk på ca. 5, 3 millioner. I tillegg kan vi vise til gode resultater for sykefraværet gjennom året.

Etter at revisor før helgen gikk gjennom refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende brukere, der kommunen får tilbakebetalt rundt 80 % fra staten, ble det en ytterligere forbedring av resultatet på 2 millioner i forhold til den foreløpige orienteringen om årsresultatet. Dette har vært korrekt rapportert fra Botjenesten og var også forbeholdet da foreløpig rapport ble sendt ut.

I løpet av året har det blitt brukt 3, 8 millioner fra disposisjonsfond. Dette skjedde i forbindelse med budsjettjusteringen i juni. Da var det usikkerhet i flere enheter for resultatet på årsbasis. Beløpet føres tilbake til disposisjonsfondet i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Økonomisjef Knut Stormo har sendt ut en oversikt til formannskapet over driftsregnskapet og har kommentert tjenestene som har merforbruk og årsakene til dette, i tillegg økte inntekter, i hovedsak skatt/rammetilskudd (3 millioner mer enn budsjettert) og mindre utgifter til renter/avdrag (1, 5 millioner). Regnskapet i sin helhet legges fram for formannskap og kommunestyre før sommeren.

Sykefravær

Personalsjef Linda Storbukt har sendt ut oversikt over sykefraværet som også viser en positiv utvikling fra "influensavinteren" 1. kvartal og ut året, der vi endte opp med et totalfravær på  7, 6 %. Personalsjefen kommenterer resultatet med at et forholdsvis lavt sykefravær tyder på at folk trives på jobb, og at vi har ledere som legger til rette og følger opp sine ansatte.

Årsmeldingen

Når årsmeldingen kommer til kommunestyret i mai, skal vi oppsummere 2018 i sin helhet og tjeneste for tjeneste. Rådmannen opplever en organisasjon som jobber målrettet og svært godt for kommunens innbyggere, fra livets begynnelse til livets slutt. Det er et stort og meningsfullt oppdrag.

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Knut Stormo
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 51 35 11
Mobil 975 94 511
Linda Storbukt
Personalsjef
E-post
Telefon 71 51 35 05
Mobil 995 84 714