Nordmøre Krisesenter IKS søker daglig leder i 100 % stilling

Nordmøre Krisesenteret gir tilbud til personer som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. Krisesenterloven §2. Det omfatter et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen.
Senteret er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll.
Arbeidssted er Kristiansund. Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i Tempoveien 23.
Daglig leder vil ha arbeidstid på dagtid.

Arbeidsoppgaver
Ansvaret for den daglige driften
Utarbeide budsjett, regnskap og årsmelding
Utadrettet informasjonsarbeid
Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
Kontakt med media
Videreutvikling av senteret
Veilede ansatte
Rapportering til offentlige myndigheter
Sentral i arbeidet med planene om nytt krisesenterbygg
Følge opp og veilede brukere


Kvalifikasjonskrav
Helse/sosialfaglig bakgrunn på høgskolenivå
Lederutdanning
Ledererfaring
Erfaring fra arbeid med mennesker i sårbare livsfaser
Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
Erfaring med bruk av digitale verktøy


Personlige egenskaper
Evne å jobbe selvstendig og i team
Fleksibel og løsningsorientert
Interesse og engasjement for målgruppen
Relasjonsskapende


Vi tilbyr
Et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø
Lønn og pensjon etter avtale


Øvrige vilkår
Ved tilsetting må politiattest foreligge.


Søknad
Sendes elektronisk til: anita@nordmorekrisesenter.no
Pr post: Nordmøre Krisesenter IKS, postboks 153, 6501 Kristiansund
Søknadsfrist 30/05.20