Spillemidler 2021 - søknadsfristen nærmer seg

 Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen i Averøy kommune er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2021 ha meldt sine planer til kommunen. Søknaden leveres elektronisk.

For søknadsrunden 2021 er det endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknaden leveres elektronisk.

Det er foretatt enkelte mindre endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode. De endringene vi spesielt vil gjøre oppmerksom på er:

 • Makssatser for turveier Vi viser til pkt 2.6.12 i bestemmelsene der det nå er lagt inn maksimalt tilskudd for turvei.
 • Overtrykkshaller Det er nå åpnet adgang for å søke om spillemidler til overtrykkshaller. Tilskudd for denne typen anlegg vurderes særskilt av departementet.
 • Rehabilitering av aktivitetssaler Se utfyllende tekst i pkt 2.6.2 for hva det kan søkes om.

Les mer om bestemmelsene her: https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf

Averøy kommune har i inneværende planperiode 2017 - 2020 delt fokus på tre innsatsområder: rammevilkår, anlegg og turstier. Her er samlet utdrag for handlingsplanene for de tre innsatsområdene i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Averøy. (PDF, 195 kB)

I 2020 ble det levert seks søknader, hvorav to ble innvilget:

Havørn – Etablering av klatrevegg i Øytun – Godkjent søknad – innvilget tilskudd på inntil kr. 651.000,-

Havørn – rehabilitering av Øytun klubbhus – gjentatt søknad – innvilget tilskudd på inntil kr. 1.180.000,-

Averøykameratene - AK-hallen – godkjent søknad – ikke innvilget tilskudd i 2020

Averøy kommune – rehabilitering av kunstgressbanen Bruhagen idrettspark – Godkjent søknad – ikke innvilger i 2020.

Averøy kommune – etablering av delanlegg friidrett Bruhagen idrettspark – Godkjent søknad – ikke innvilger i 2020.

Kårvåg IL – Follandsvatnet rundt 3,5 km. løype fase 2 – godkjent søknad – ikke innvilget tilskudd i 2020. 

Følgende lag og organisasjoner står på handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet med planer om søknad i planperioden:

 • Averøykameratene
 • Averøy kommune
 • Averøy motorsportklubb
 • Gammelfossens venner
 • Kårvåg-Havørn fotball
 • Kvernes skytterlag
 • Kårvåg IL
 • Sveggen vel
 • Øksenvågen vel

I tillegg er det ført opp flere noe uspesifiserte samarbeid.

Ta en titt på utdraget fra handlingsplanene og gå gjerne inn på de tre handlingsplanene. Har du og ditt lag/din organisasjon noe på handlingsplanen?

Eller er dere i gang med nytenkning og nye planer som ikke er å finne på handlingsplanen? Da skal også dette meldes til kommunen.

Hvorfor spillemidler?

Kulturdepartementet deler årlig ut støtte av spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Ordningen skal bidra til at en større del av befolkningen får anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammenslutninger. Anlegget må være prioritert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhørende handlingsplan.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

 • For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150 000.
 • For kart, minimumskostnad kr 75 000.
 • For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50 000.

Det kan også søkes om spillemidler til desentraliserte kulturbygg. Søknadene leveres på samme måte som for spillemidler til idrettsanlegg og fysisk aktivitet. Søknadsskjema og veiledning finner du på idrettsanlegg.no

Søknadsfrist og søknadsbehandling

Søknadene leveres elektronisk med frist 1. september. Averøy kommune sender samlet vedtak og prioritering videre til fylkeskommunen. Det er Kultur- og folkehelseutvalget i fylkeskommunen som gjør endelig vedtak om tildeling. Tildelte midler blir offentliggjort i brev til søkerne.

Se kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Averøy kommune.

 

Pixabay License - Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Saksbehandler - spillemidler
E-post
Mobil 979 80 224