Vedtatt årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022

Kommunestyret vedtok 13. desember formannskapets forslag til årsbudsjett og økonomiplan med få endringer. Det ble overført 200 000 fra havbruksfond til næringsfond. I tillegg vil kommunestyret ha nærmere utredning av disse funksjonene: folkehelsekoordinator, demenskoordinator og logoped.

Det ble vedtatt å legge ned Meek skole fra høsten 2019, og at en arbeidsgruppe skal følge forberede denne prosessen, slik at flytting av elever og midlertidig ordning blir så bra som mulig.

Fra talerstolen kom det også en muntlig «ordre» om at vi må jobbe for å snu utviklingen innen spesialundervisning.

Kommunestyret ønsker at brukerundersøkelser innen helse og omsorgstjenester skal gjennomføres hvert 2. år (ikke hvert 3. som tidligere).

Strategisk landbruksplan skal rulleres.

Kommunestyret sender saken om landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta til Kommunaldepartementet for endelig avgjørelse.

Møteprotokollen legges så snart den er godkjent.

Her kan du lese formannskapets forslag.