Årsberetning 2022

8 Averøy ungdomsskole

Averøy ungdomsskole, kommunens eneste ungdomsskole, hadde på våren 219 elever, mens elevtallet steg noe til 230 elever på høsten. Elevene er fordelt på 10 klasser og skolen har en innføringsgruppe for minoritetsspråklige elever. Enheten har til sammen 43 ansatte som er sammensatt av ulike yrkesgrupper som assistenter, fagarbeidere, miljøterapeuter, døvetolk, merkantil, lærere og skoleledelsen.

Som beskrevet i Overordna del av læreplanverket har skolen både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. Enhetens viktigste oppgave er å gi elevene gode vilkår for læring og utvikling innenfor våre rammer.

Tone Lise Bårdset - Klikk for stort bildeTone Lise Bårdset

Kvalitetsarbeid

Skolen jobber systematisk i henhold til det mandatet den har. Høsten 2020 var vi midt i en pandemi samtidig med at ny læreplan skulle innføres. Gjennom skolens profesjonsfelleskap har de ansatte ved Averøy ungdomsskole arbeidet systematisk for å ta i bruk den nye planen.

Averøy ungdomsskole bruker opplysninger om læringsmiljø og læringsresultat i arbeidet for å utvikle skolens fremste mandat, elevenes læring. Skolen gjennomfører i september og oktober nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elevundersøkelsen gjennomføres på alle trinn for å kartlegge læringsmiljøet i klassene og resultatene analyseres av både av ansatte og elever.

Våren 2022 ble eksamen nok en gang avlyst og grunnskolepoeng (en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet), er utregnet uten eksamensresultat. For skoleåret 2021-22 hadde avgangselevene våren 2022, 42,9 i grunnskolepoeng.

Psykisk helse er et satsningsområde i Averøy skolen og blir på skolen blant annet ivaretatt gjennom det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i læreplanverket. Skolen har dette året jobbet systematisk med å ta i bruk Robust Ungdom gjennom et treårig løp fra 8.-10.trinn. Skolens ansatte har gjennom implementering av Robust Ungdom fått økt kompetanse om psykisk helse og ungdom. «Språk og skriv i et inkluderende fellesskap» er et av de andre av skolens utviklingsområder. Her deltar skolen i en læringsløype gjennom Nettverk Nordmøre, for felles kompetanseutvikling og erfaringsdeling på området.

Ungdomsskolen har styrket skolehelsetjenesten gjennom god tilstedeværelse av helsesykepleier og kommunepsykolog. Skolen opplever og tall fra elevundersøkelsen viser at det er flere elever som har behov for hjelp og støtte etter pandemien. Ufrivillig skolefravær er en økende utfordring og det gode flerfaglige laget rundt eleven blir stadig viktigere for det stigende antall elever som sliter.   

Etter flere år med pandemi og en annerledes skolehverdag kunne endelig flere av skolens prosjekt i årsplanen gjennomføres som normalt igjen i 2022. Skole og kulturskolen samarbeider hvert år om oppsetting av en musikal og våren 2022 kunne endelig teaterforestillingen Fame, vises fram for et publikum. 9.trinn jobbet med prosjektarbeid med tema bærekraftig utvikling og inviterte foresatte på skolen slik at også de fikk et innblikk i hva elevene jobber med. Elevene på 8.trinn fikk med sin «Gallery Walk» 3. plass i 22.julisenterets konkurranse, et prosjekt som også barnetrinnet ble invitert til der de fikk lære om 22. juli og rasisme på en rekke ulike måter.

Averøy ungdomsskole - Klikk for stort bildeAverøy ungdomsskole

Arbeidsmiljø

Tilbakemeldinger fra ansatte gjennom medarbeidersamtaler og undersøkelser er at det er et godt arbeidsmiljø på enheten. Ansatte trives på jobb og enheten har lavt sykefravær. Enheten har faglig dyktige og engasjerte ansatte som har stort fokus på gode relasjoner seg imellom og til elevene. Enheten har de siste årene fått mange nye ansatte. Disse beskriver at de som nyansatte blir godt ivaretatt, og nye nyutdannede lærere forteller at de som gjennom to-læresystem opplever å få mye hjelp og støtte i en kompleks og krevende jobb.

Budsjett og regnskap 2022

År

2022

Budsjett

30 317 208

Regnskap

29 582 998

Resultat

  734 210

Årsverk

  36,8