Årsberetning 2022

10 Bremsnes barnehage

Barnehagen har 3 avdelinger; en småbarnsavdeling og to avdelinger for aldersgruppen 3-6 år. Per 15.12.22, var det 49 barn i barnehagen. 18% av barnegruppen var flerspråklige.
For barnehageåret 2022/2023 skulle det totalt være 50 barn i barnehagen, men et barn flyttet til en annen kommune i løpet av barnehageåret, slik at antallet etter hvert ble 49. Barnehagen har både et stabilt personale og stabile søkertall.  Sammen med foreldrene har vi fokus på barnets beste og har et godt samarbeid med FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg).

Ruth Elin Mork, enhetsleder Bremsnes barnehage

2022

Det var fint å kunne ha en normal drift med mindre fokus på smittevern og avstand! Vi tok opp igjen samarbeidet med dagsenteret og sykehjemmet og arrangerte en flott sommerfest for barna og foreldrene. Barnehagen har tatt imot studenter fra DMMH avdeling Kristiansund og elever fra Kristiansund videregående. Kommunens økonomiske utfordringer førte til vedtak om stengte kommunale barnehager i påskeuken og romjul, gjeldene fra 2023. Det er usikkert om dette får noen konsekvenser for søkertallet til barnehageåret 2023/2024. 

Kvalitetsarbeid

  • Foreldreundersøkelsen (Udir) ble gjennomført i november med ca. 70% svarprosent. Her kan nevnes at foreldrenes opplevelse av barnets trivsel og tilvenning og skolestart fikk 4.8 og foreldrenes tilfredshet var på 4.7, av 5.0 mulige.
    Medarbeiderundersøkelsen, 10 FAKTOR, med en snitt score på 4.5 av 5.0 mulige.
    75% av de med fast ansettelse i personalgruppen er enten barnehagelærere eller fagarbeidere, dette er vi stolt over! I tillegg er det noen som er i gang med fagbrev og barnehagelærer studiet (Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning).
  • KURS. Våren ble det holdt kurs for alle ansatte i barnehagene, med Hedvig Montgomery, om tema småbarnsalderen. Høsten ble det gjennomført Brannvernkurs, en samling på kveldstid for alle ansatte i barnehagene i Averøy med tema psykisk helse og et webinar i forbindelse med et 3-årig prosjekt «Språk og skriving» - Nettverk Nordmøre.
  • Språkutvikling og skriving – Nettverk Nordmøre. Enhetsleder og en pedagogisk leder deltatt. Har gjennomgått tema og jobbet i grupper på enkelte personalmøter (må prioritere da vi har liten tid til felles planlegging). Vi har blant annet jobbet med overganger fra småbarn til storbarn og fra barnehage til skole.
  • HMS-arbeid. Enhetsleder og verneombud har gjennomført ulike risikoanalyser og laget og revidert nye prosedyrer.  Det har blitt gjennomført tilsyn fra Nemko Norlab (november). Ingen avvik å bemerke. 

Arbeidsmiljø

  • Hvert år gjennomføres det medarbeidersamtaler(våren). Det er faste personalmøter og sosiale samlinger gjennom året.  Personalet har siden 2005, gjennomført personalturer. I 2022 gikk ferden til Trondheim.

Budsjett og regnskap 2022

År

2022

Budsjett

8.191.331

Regnskap

8.393.322

Resultat

-201.991

Årsverk

13.30