Årsberetning 2022

14 Hjemmebaserte tjenester

2022 har vært et travelt år med mye fokus på videreutvikling av eksisterende tjenestetilbud, hvor flere nye tjenester er igangsatt. Enheten jobber kontinuerlig med rekruttering for å sikre kvalitativt gode tjenester, og prøver fortløpende å tilpasse arbeidsoppgavene til den enkeltes kompetanse.

Gun Towe Andersson - Klikk for stort bildeGun Towe Andersson

Tjenestenes hensikt og mål

Hjemmesykepleien: Tjenesten bistår brukerne med behandling, rehabilitering, pleie og omsorg av god faglig kvalitet gjennom hele døgnet. I tillegg gir vi veiledning og opplæring til brukere og pårørende, og utfører andre oppgaver som blir lagt til enheten. Målet er at brukeren skal kunne bo hjemme lengst mulig ved hjelp av god tilrettelegging og tverrfaglige tjenester. Dette får vi til gjennom stor fleksibilitet og omstillingsevne.

Innsatsteam: Dette er et nytt tilbud høsten-22. Det er ansatt ergoterapeut og fysioterapeut, og teamet skal kompletteres med sykepleier i 2023. Innsatsteamet skal gi tjenester til personer som opplever et akutt fall i funksjonsevne, med fokus på å rehabilitere brukeren tilbake til størst mulig grad av egen mestring. Teamet skal følge brukeren på tvers av enhetene i kommunen og spesialisthelsetjenesten, men oppfølgingen overføres til andre tjenester dersom det viser seg at rehabiliteringspotensialet ikke er til stede. Teamet har foreløpig base i hjemmetjenestens lokaler.

IT konsulent: Dette er et nytt tilskudd til tjenestene i 2022. Stillingen skal gi IT-teknisk oppfølging til alle ansatte innenfor PLO i forhold til drift, vedlikehold og opplæring i fagprogram og teknologiske løsninger. Stillingen har base i hjemmetjenestens lokaler.

Demenskoordinator: Koordinator skal være bindeledd mellom bruker, pårørende, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Hovedfokus er veiledning/opplæring og støtte til bruker og pårørende. Dette for å sikre at bruker og pårørende skal få en så meningsfylt og god hverdag som mulig, og at bruker skal kunne bo hjemme lengst mulig. 
 
Kreftkoordinator: Koordinator skal være bindeledd mellom bruker, pårørende, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hovedfokus er å koordinere tjenestene rundt den enkelte bruker/pårørende for å trygge dem i hjemmet og veilede annet helsepersonell som blir involvert. Koordinator følger også opp kreft-overlevere for å bidra til at de skal komme seg tilbake til arbeidsliv og hverdag. Koordinator jobber med symptomlindring og det å få avslutte livet i eget hjem om de ønsker det. Dette gjelder også for andre grupper enn de med kreft.

Fysioterapitjenesten: Tjenesten tilbyr fysioterapi i form av poliklinikk, gruppebehandling, hjemmebehandling, samt fysioterapi på korttidsavdelingen på sykehjemmet. Hovedfokus er å gi kvalitativ god oppfølging til brukerne.

Ergoterapi/hjelpemiddelteknikker: Tjenesten kartlegger den enkelte brukers behov og bistår i tilrettelegging av brukers bolig slik at bruker i best mulig grad skal kunne mestre hverdagen i egen bolig. Tjenesten utfører tilrettelegging, utlevering og montering av hjelpemidler, herunder trygghetsalarmer, e-lås og andre typer velferdsteknologi.

Hjemmehjelp: Tjenesten yter praktisk bistand i brukers eget hjem.
Ladevangen omsorgssenter (LOS): Døgnbemannet omsorgsbolig for personer med kognitiv svikt som ikke lengre evner å bo hjemme i egen bolig som følge av redusert kognitiv funksjon.  
Langøy Boligfellesskap (LBF): Døgnbemannet omsorgsbolig for eldre som ikke lenger evner å bo hjemme i egen bolig som følge av redusert funksjon. 

Psykisk Helse: Tjenesten tilbyr oppfølging/behandling til mennesker med psykiske helseutfordringer. Tilbudet kan være av kort eller lang varighet vurdert ut fra den enkeltes behov.
Mestringssenteret/Mestringssenteret UNG: Dette er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske utfordringer, med det som mål å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom sosialisering.

Sommerungdom

Hjemmetjenesten hadde flere «sommerungdom» ansatt sommeren 2022. Disse jobbet som hjemmehjelp og med miljøarbeid på LBF og LOS. Tjenestene opplevde dette som et flott tiltak, da ungdom blir kjent med arbeidslivet på en trygg måte og det er en fin mulighet til å rekruttere fremtidige helsearbeidere.

Avvik/ kvalitetsarbeid

Hjemmetjenesten jobber kontinuerlig med å ha oppdaterte prosedyrer og rutiner for å kunne kvalitetssikre tjenesten best mulig. Vi har fokus på at de ansatte må skrive avvik dersom rutiner/prosedyrer ikke følges eller at det er mangel på prosedyrer. Enhetsleder gjennomgår avvikene ukentlig med fagleder, avdelingskoordinatorer og verneombud. Avvik besvares ukentlig.

Ved gjennomgang av avvik ser vi at det flesteparten av avvikene omhandler legemiddelhåndtering, og dette er avvik som kan få alvorlige konsekvenser.

Dette er bakgrunnen for at vi fikk lyst ut stilling som farmasøyt. Ved å ha en fagperson som farmasøyt kan vi få kvalitetssikret legemiddelhåndtering og dermed forebygge avvik innen dette. De ansatte ser også nytten i å skrive avvik når de ser at vi gjør noe for å forebygge flere avvik.

For oss betyr det at ansatte skriver avvik at vi har gode muligheter for å kunne kvalitetssikre tjenesten og vi oppfordrer de ansatte jevnlig til å skrive avvik og komme med forbedringsforslag.

Vi har også fortsatt fokus på e læringskurs og har en god dialog med tillitsvalgte i forhold til dette. I 2022 organiserte vi fagdag innen dokumentasjon og fikk med oss alle enhetene på de to like fagdagene. Her hadde vi leid inn en ekstern foreleser og det kom gode tilbakemeldinger på fagdagen. Vi ser nytten i å ha fagdager på tvers av tjenestene innen PLO for å heve kompetansen til alle ansatte i kommunen.

Budsjett og regnskap 2022

År

2022

Budsjett

58 956 509

Regnskap

61 346 845

Resultat

 -2 390 336

Årsverk

65,19