Årsberetning 2022

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er øverste administrative leder og leder den samlete kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. Hovedoppgavene er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne, informasjon, beredskap, plan- og prosjektarbeid, samarbeid med og saker til de politiske utvalgene, politikere og samarbeidspartnere utenfor kommunen.

Berit Hannasvik, kommunedirektør - Klikk for stort bildeBerit Hannasvik, kommunedirektør

Kommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og gir et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Fra mars 2020 og fram til høsten 2022 har det mer eller mindre vært en kontinuerlig beredskap med håndtering og rapportering av koronapandemien. En så langvarig beredskapssituasjon har vært krevende for hele organisasjonen, men vi har klart oss bra. Nye utfordringer meldte seg tidlig i 2022 med Ukraina-krigen og det økte antallet flyktninger som Averøy og Norge skal ta imot. Bemanning- og boliger blir store utfordringer framover.

Dette er vi gode på

Planarbeid, styringsdokumenter og gjennomføringskraft. Flat organisasjonsstruktur, god kommunikasjon, lagfølelse og arbeidsmiljø. God økonomistyring og resultatoppnåelse. Averøy kommune har ledere som er opptatt av at ansatte skal være motiverte, får bruke og utvikle sin kompetanse, jobbe selvstendig, oppleve mestring og få anerkjennelse. Godt samarbeid mellom administrasjon og politikk, lojalitet til vedtatte planer og god impulskontroll. Det er høy iverksettingsgrad av politiske vedtak. Vi har avklarte fagområder og roller, samtidig som vi er fleksible generalister og trygge på å ta utfordringer.

Utfordringer

Små fagmiljø i sentraladministrasjonen. Dette gjør oss sårbare, både i daglig drift og i gjennomføringen av større prosjekter, da resultatene er svært avhengig av stabilitet, tverrfaglighet og samarbeid. Vi har for tiden for få faglige ressurser til å prosjektere og gjennomføre investeringer i økonomiplanperioden.

Krav til kontroll, rapportering og tilsyn utfordrer kommunens internkontroll, noe vi skal ha større fokus på i 2022.

Helhetlig ROS og lukking av avvik

Håndtering av pandemien de siste to årene har ført til etterslep på noen områder.

Kvalitetsarbeid/internkontroll

Kommunen benytter systemet Compilo i sitt kvalitetsarbeid. Her legges rutiner og dokumenter inn, og avvik registreres. Avvikene følges opp og blir lukket når tiltak er gjennomført. I kommunestyreperioden har kommunestyret har revidert økonomi- /innkjøp- og delegeringsreglementer, eierstrategi og andre styringsdokumenter. Se ellers vedlegget «ledelsens gjennomgang».

Resultater og arbeid med mål og strategier i kommuneplanen  

Kommuneplanens samfunnsdel, Averøy 2032 ble vedtatt i kommunestyret 10. desember 2020.  

Bærekraftsikoner - Klikk for stort bildeBærekraftsikoner

Kommuneplanen «Averøy 2032» har fire fokusområder:  

• Trygghet, tilhørighet og fellesskap  

• Kultur og ungdom  

• Næringsliv  

• Kommunesenteret og bygdene  

I 2021 ble det ansatt en person med særskilt ansvar for samfunnsutvikling og koordinerende oppfølging av FNs bærekraftsmål i kommuneplanen. Arbeidet med de fire fokusområdene går over i hverandre, noe som oppsummeringen under viser.  

Trygghet, tilhørighet og fellesskap  

Det ble bevilget kr. 300.000, - av samfunnsutviklingsfondet til 13 ulike gode tiltak rundt om i kommunen. Midlene har fortrinnsvis gått til å bygge opp under kommunens omdømme og innbyggernes identitet, samt skape øke bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet. Det er et populært fond som bidrar konstruktivt til samfunnsutviklingen.   

På miljøsiden er flere samarbeidsprosjekter på Nordmøre pågående og Averøy deltar aktivt. Vi er med i Klimanettverk Nordmøre, følger KS’ bærekraftsfredag og deltar i Møre og Romsdal fylkeskommunes fagsamlinger og workshops for bærekraftsatsningen i fylket.  Vi har deltatt på fagsamling med Miljødirektoratet og fulgt en nettbasert kursrekke. Det er etablert el-ladepunkt i tilknytning til skifte fra fossile biler til kommunal el-bilpark og det er utarbeidet klimaregnskap og vedtatt klimamål.  

Averøy kommune gjennomførte Ungdomsfiske 2022.  

Kultur og ungdom  

Sommerjobb for ungdom: Kommunestyret bevilget 200 000 kroner til formålet og våre enheter fikk gleden av å ha ungdommer inn på ordningen. Jobbtilbudet fungerer godt, og gir ungdom muligheter med å bli kjent med arbeidsliv i offentlig sektor. I 2022 arrangerte kommunen for første gang Ungdomsfiske. Det ble gjennomført med stor suksess. 

Kontantkassa kom inn på budsjettet for 2022. Tilskudd derfra skal bidrar til at deltakelse i fritidsaktiviteter skal være uavhengig av privat økonomisk situasjon. 38 utbetalinger i 22.  

Samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om satsing på UNG kunst og kultur. Avtalen gir økonomisk støtte og fører til større satsning på kunst- og kulturaktiviteter for ungdom.  

Biblioteket har i løpet av 2022 økt aktivitet med små og store arrangement og tiltak mot både barn og unge og voksne målgrupper. Averøy har fått sin egen litteraturkiosk. Den blir plassert i rådhusparken. 

Medvirkning og tilrettelegging for kulturhistoriske og naturbaserte opplevelser og aktiviteter: Stikk-ut; Kvernes kulturområde; Kystpilegrimsleden; Atlanterhavsveien; Bremsneshatten; Veiledning og støtte til flytting av skolemuseet; Driftsavtaler med ulike lag og organisasjoner knyttet til friluftsområder.  

Godt samarbeid med Averøy idrettsråd. Påbegynt arbeid med temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftslivet ferdselsåre. Arbeid med friluftslivets ferdselsåre ga sommerjobb for ungdom.  

Næringsliv  

Averøy kommune tok saksbehandling av kommunalt næringsfond tilbake til kommunen i 2022. Sju bedrifter mottok til sammen 480.000, - i støtte fra fondet. I tillegg ble det tildelt 419.000, - i kompensasjonsmidler korona til ulike næringsaktører. Koordinerende og veiledning opp mot næringslivsaktører tar seg opp. Koordinerte oppstartsmøter oppleves å gi en bedre mulighet til å svare ut ulike aktører.  

Rådgiver samfunnsutvikling har holdt fokuset på samskaping mellom kommune, næringsliv og frivillighet. I 2022 har Averøy vært følgekommune til GNIST-kommunen Skjervøy, og dannet grunnlag for å være godt kvalifisert til å søke om å bli GNIST-kommune i 23. 

Næringsfrokost i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre næringsforening (KNN).  Planarbeid, veiledning og saksbehandling.  Aktivt eierskap i Nordmøre fiskebåt og arbeidet med å få flere kvinner i næringen Påkobla og engasjert i etableringen av Campus Kristiansund  

Kommunesenteret og bygdene  

Prioritering av tiltak i kommunesenteret, engasjert landskapsarkitekter og samskaping i forbindelse med nærmiljøanlegg, rådhuspark og tursti. Samarbeid med fylkeskommunens tettstedsprogram. Samskaping med aktører – sentrumsprosjektet: Ryddeaksjon i Bruhagen sammen med Bruvoll bygdalag og næringsaktører i sentrum. Østengen & Bergo landskapsarkitekter har tegnet ut turvegen fra Straumsvågen til Gammelfossen. I den sammenheng ble det gjennomført åpent møte med engasjerte. Påbegynt arbeid med friluftslivets ferdselsåre har engasjert bredt i kommune. Det er utarbeidet designmanual for Bruhagen sentrum. Det gule røret. Bytte av kulverten under Rv64 Averøyveien i Bruhagen. Samarbeid med utøver for at tiltaket ble utført i tråd med designmanual for Bruhagen sentrum.  

Kvalitet i samfunnsutviklingen · Samskaping: Viktigheten av likeverdig samarbeid der vi alle kan bidra inn for å skape et bedre samfunn. · Kunnskapsgrunnlag: Tilstrekkelig kunnskap og innsikt før vi aksjonerer. · Balanse mellom gode planer og faktiske aksjoner – det må skje noe; vi må se resultater. Her er det viktig at vi er gode på å løfte opp det vi faktisk alt har fått til og levert på, selv om vi kjenner på at vi skulle gjerne ha levert enda mer · Synliggjøring: Viktig å feire resultater og å hedre de som hedres skal. Averøy får regional og nasjonal oppmerksomhet for sitt gode arbeid.  

Budsjett og regnskap 2022

År  2022
Budsjett8 087 725
Regnskap8 009 216
Resultat78 509
Årsverk5,24