Årsberetning 2022

11 NAV Averøy

NAV Averøy har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Averøy kommune.  Vi er et partnerskap som leverer både kommunale og statlige tjenester. Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Wenche Halse - Klikk for stort bildeWenche Halse

Bærekraftsmål:

Vårt samfunnsoppdrag favner flere bærekraftsmål. NAV Averøy har særlig fokus på følgende bærekraftsmål:

1. Utrydde fattigdom: utdanning, arbeid, integrering, trygge og gode boforhold, helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter.

4. God utdanning: Tilgang på relevant kompetanse vil være avgjørende for omstillingsevnen i samfunns-, nærings- og arbeidsliv, og bidrar til varig tilknytning til arbeidslivet.

8. Anstendig arbeid: Bærekraftig velstandsvekst fordrer at så mange som mulig deltar i arbeidslivet. Unge under 30 år, er prioritert med forsterket oppfølging.

10. Mindre ulikhet: Andelen av befolkningen som lever i vedvarende lavinntekt er økende. De foregående årene med tiltak i forbindelse med Corona, etterfulgt av krig i Europa. Energikrisen gir konsekvenser både lokalt og globalt. V. Vi skal prioritere innsatsen mot grupper som er, eller er i, risiko for å leve i vedvarende lavinntekt.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Dele kunnskap om lokale levekårsutfordringer

17. Samarbeid for å nå målene: Videreutvikle det sektorovergripende samarbeidet med offentlig og privat sektor for å iverksette god og helhetlige tjenester.

Oppsummering av 2022

Vi trodde ikke at vi like etter Corona skulle rammes av krig i Europa. Direktør i Cecilie Daae i DSB skriver treffende nok i deres risikoanalyse fra 2019 at

«Ekstreme hendelser medfører alltid ekstreme utfordringer for de som skal håndtere dem. Til tross for inngående analyser av risiko og sårbarhet vil det alltid være grunnleggende usikkert hva som vil skje i framtiden. Vi kommer til å bli overrasket igjen»

Det hadde hun helt rett i.

Pandemi lå på topp i risikobildet til DSB. At det skulle bryte ut krig i Europa og skape den største globale krisen siden 2. verdenskrig var det få som trodde inntil forbrytelsen var et faktum. Vi står våren 2022 ovenfor en flyktningkrise der Averøy kommune anmodes om å ta imot 100 flyktninger, mot ca. 20 årene før. Integrering og NAV deler et stort samfunnsansvar for denne gruppen, hvor vi er helt og holden avhengig at alle kommunens innbyggere, frivilligheten og lokalt næringsliv bidrar. Kommunene må se potensialet for å få dekket sitt arbeidskraftbehov også i denne situasjonen.

2022 har vært et år til som har utfordret oss. Vi la opp til å legge pandemien, som satte tjenesten på en stor prøve bak oss. Ta med erfaringer og Teams, lukke døra pent bak oss. Det åpnet seg en ny dør samtidig, og man kan vel si at direktøren i DSB hadde rett i at vi ble overrasket igjen. Det var vi ikke alene om. 

Det bryter ut krig mellom to land som er storprodusenter av mat, gjødsel og energi. Det gir globale konsekvenser, og krigen rammer oss alle. Aller hardest rammes de som har minst fra før.

Det vi ser nå er at som greide seg greit, der det gikk rundt akkurat, har større utfordringer med å greie løpende utgifter. Særlig fra etter sommeren har det økt på. Kostra-tallene viser at det er flere som har arbeid som hovedinntekt og som eier bolig søker hjelp.

Særlig nyetablerte barnefamilier der begge arbeider i lavtlønnsyrker vil ha for høy bruttoinntekt til å nyttiggjøre seg økonomiske virkemidler som bostøtte, strømstøtte og redusert foreldrebetaling. Samtidig kan netto være like lav og de kan risikere å sitte igjen med mindre enn de som kvalifiserer for stønadene.

Det er ikke alle som har rett til økonomisk sosialhjelp heller i denne gruppen. Derfor er det gledelig at vi har kontantkassa. I et forebyggingsperspektiv er denne langt mer enn bare en pengekasse. Inkludering i fritidsaktiviteter er et enkelt forebyggende tiltak med en forebyggende effekt av dimensjoner. Det er framtida som legges i hendene våre, og da må vi handle. Det er særlig viktig at den fortsatt er lavterskel- tilbud, og at den ikke administreres av NAV. Kontantkassa har en forebyggende effekt ved at man ikke trenger oppsøke NAV om det er mindre behov eller for en kortere periode.

Barnetrygden ble i september tatt bort fra inntekstberegningen ved utmåling av økonomisk sosialhjelp. Vi tar utgangspunkt i statens veiledende satser, men det er likevel individuelle behov for stønad som legges til grunn.

Like etter ferieavviklingen fikk vi brev om besøk fra Arbeidstilsynet, i en svært travel periode. Det var og er en veldig lærerik prosess å bli sett utenfra. Vi har fått ventede pålegg som vi må lukke, men det er en del som må ryddes opp vedr avklaringer rundt partnerskap og ansvar på Direktoratsnivå først.

Vi startet eiendomsprosess våren 2022. Vi er nå i gang med å planlegge våre nye lokaler, og vi gleder oss ekstremt til å få en oppgradering. Det blir moderne lokaler med ABW- løsning, og det er noe nytt og ukjent. Vi er vant med å arbeide i landskap, så endringen er ikke like stor som ved cellekontor. Vi har kjørt mange prosesser knyttet til involvering og medbestemmelse.

Budsjett og regnskap 2022

År

2022

Budsjett

8 431 651

Regnskap

9 270 916

Resultat

-839 265

Årsverk

Kommune: 2,4/3

Stat: 5,3