Årsberetning 2022

21 Tekniske tjenester

Avdelingen står for drift av alle kommunale bygg og eiendommer, kommunens veier og brannvesen (tjenestekjøp). Avdelingen står også for vannforsyning (Folland Vannverk) og kommunale avløp (kloakk), samt administrasjon av renovasjon og feiing. Vannforsyning, avløp, renovasjon og feiing er regnskapsmessig adskilt fra kommuneregnskapet og drives etter et selvkostprinsipp (skal over tid gå i null). Selvkostområdet omtales ikke her.

2022 – Begivenheter og utfordringer

 • Kårvåg barneskole ble ferdigstilt og overtatt fra Betonmast Røsand i november i 2022. En del utendørsarbeider som veimerking og beplantning gjenstår. Dette må gjøres til våren 2023 grunnet vær/temperatur. Ved årsskiftet er prosjektet på plan økonomisk og fremdriftsmessig.
 • Rehabilitering av kunstgressbanen og etablering av friidrettsanlegg på Bruhagen er fortsatt ikke avsluttet. Kunstgressbanen er tatt i bruk, men friidrettsdelen er ikke ferdigstilt og har vesentlige kvalitetsmessige avvik. Kontrakten er terminert. Ved hjelp av ekstern bistand har vi nå rimelig god oversikt over avvikene, men vi er ikke kommet til enighet med entreprenør om sluttoppgjør og veien videre.
 • Prosjekt for ombygging av gamle Bremsnes barneskole til helse-formål ble igangsatt. Anskaffelse av arkitekt og rådgivere på tekniske fag ble gjennomført og prosjektering er igangsatt.
 • Det ble anskaffet og installert 10 elbilladere for bilparken til hjemmebaserte tjenester.
 • Det ble i 2022 gjennomført et betydelig antall oppgraderinger på kommunale bygg, herunder blant annet utbedring av brannavvik på omsorgssenteret på Bremsnes, innstallering av vannbehandlingsanlegg ved sykehjemmet, oppussing av flere kommunale boliger, utskifting av elkjeler og belysning i svømmehallen, oppussing av inngangsparti og flere klasserom ved ungdomsskolen og oppgradering av kjøkken på Langøy bofellesskap.
 • Det var unormal prisstigning og leveranseforsinkelser på mange varer og tjenester i fjor, noe som bidro negativt økonomisk. Særlig strømprisen gav store utslag for driftskostnader.
 • På slutten av året fikk vi en større vannlekkasje i Kårvåg bofellesskap som medførte at alle beboerne måtte flyttes ut. Utbedring blir omfattende.
 • Vi lyktes i 2022 endelig med å rekruttere en prosjektleder som begynte i kommunen på sommeren.
 • Uteseksjonen (vei) ble styrket med ansettelse av en ny medarbeider og innkjøp av gravemaskin. Ansettelse og levering av gravemaskinen ble noe forsinket. Dette medførte forsinkelser på planlagte aktiviteter (veiutbedringer og etablering av parkeringsplass ved Røsandstranda).
 • Den gamle lastebilen ble i 2022 erstattet med en ny.
 • Sveggøyveien ut til Røeggen ble oppgradert med fast dekke (asfalt).

Kvalitetsarbeid

 • Det ble i 2022 etablert en intern arbeidsgruppe på plan/teknisk som skal jobbe med internkontroll/kvalitetsarbeid. Både utarbeidelse av kvalitetssystem og implementering i drift har fortsatt et vesentlig forbedringspotensial.

Arbeidsmiljø

Det arrangeres månedlige møter med driftspersonell på kommunehuset. Dette er positivt for arbeidsmiljø da driftspersonell ellers er spredt på ulike bygg og lokasjoner i kommunen.