Årsberetning 2022

Tildelingsenheten

Tildelingsenheten saksbehandler og skriver vedtak på tjenester kommunen har ansvar for etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven. Eksempel på tjenester er hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), opphold på sykehjem, dagtilbud, psykisk helse, trygghetsalarm, middagsombringing, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), støttekontakt og pårørendestøtte (avlastning og omsorgsstønad).

Tildelingsenheten standardiserer tildeling av tjenester, koordinerer tjenester både internt i kommunen og mot helseforetak. Vi gir råd og veileder i forhold til spørsmål/søknader om behov for tjenester og behandler klager.  
Tildelingsenheten er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, har ansvaret for det boligsosiale arbeidet og tildeling av kommunale boliger. Behandler søknader til transportordningen for funksjonshemma, koordinerer folkehelsearbeidet, og fra 2022 koordinerer også arbeidet i forhold til barnekoordinator.

Anne Marit Sylthe - Klikk for stort bildeAnne Marit Sylthe

2022

Det er fortsatt behov for flere omsorgsboliger, og noen med bemanning.  Behovet for korttidsplasser varierer en del, men i 2022 ble de fleste fra sykehuset tatt imot slik at det bare ble 128 døgn vi måtte betale overligger på. Høsten 2022 kom innsatsteamet på plass, og dette har medført en bedre oppfølging både på korttidsavdelingen og mer og bedre innsats i hjemmene. Det har ført til hurtigere utskrivelser fra korttidsavdelingen, og mer oppfølging i hjemmet gjør at ikke alle trenger opphold på sykehjemmet.
 

Kvalitetsarbeid og arbeidsmiljø

I tillegg til saksbehandling av søknader har vi ansvar for saksutredning til politiske saker og planarbeid. Boligsosialt arbeid er krevende og tar mye tid.
Det er viktig å jobbe med folkehelse og helseforebyggende tiltak, men det er begrenset hva vi rekker å gjennomføre. Søknad om tjenester kan sendes digitalt, svar sendes ut elektronisk, og med elektronisk arkivintegrasjon sparer vi tid. 

Vi er også representert i ulike samarbeidsfora som helseledernettverk Nordmøre, lokalt samhandlingsutvalg ved sykehuset, nettverk for koordinerende enheter, systemansvarlig for fagprogrammet Gerica, og samarbeidsgruppe med de andre Gerica-kommunene i Orkidé når det gjelder bedre utnyttelse av fagprogrammet.

Psykisk helsetjenester for barn og unge ble startet opp i 2022 og en av oss deltar i dette teamet.

Vi jobber hele tiden med forbedring av rutiner og saksbehandling og har fortsatt behov for faglig påfyll.
 

STATISTIKK2016201720182019202020212022
Antall meldinger innlagt på sykehus295312308310270278329
Antall enkeltvedtak.
Fra 2021 er dette alle innvilgede søknader tatt fra Gerica hvor også revurderinger er tatt med. Tall i ( ) er antall personer
4364394164393121832
(602)
2000
(658)
Registrerte nye søknader/ henvendelser i fagprogrammet er inkludert revurdering og henvendelse fra sykehus, og antall personer
         
832 og 326808 og 336747 og 322727 og 297781 og 348

1086

(456)

1257
(496)
Overliggerdøgn på sykehus (antall vi har fått regning på og som ikke refundert i løpet av året)854 (1 pers)
+ 19 døgn
100150
av disse ble 40 refundert
151709
(hvorav 200 skal klages på)
Betalt 128 døgn
+203 døgn som er i tvisteløsnings-nemnda

Statistikken viser at det på punktet overliggerdøgn er svært stor forskjell i forhold til året før. Det er også en økning i antall nye søknader/ henvendelser og personer som får tjenester.

Dette er vi gode på

Profesjonalisert saksbehandling. Vi har god og tverrfaglig kompetanse i enheten, og vi samarbeider og utfyller hverandre godt.         

Budsjett og regnskap 2022

År2022
Budsjett 3.889.122
Regnskap4.272.885
Resultat  -383.763
Årsverk3,2