Endring av reguleringsplan Hasseløy Boligfelt Sør. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre har i møte 27.08.2019 egengodkjent forslag til endring av reguleringsplan Hasseløy Boligfelt Sør (KST 12/19).

Forslaget til endring av regleringsplanen ble utarbeidet av Ikon AS etter bestilling fra forslagsstiller Kristian Bjørn Lysø.

Hensikten med endring av reguleringsplan er:
- Justering av hoved adkomstvei og kryss iht. etablert vei.
- Justering av intern vei.
- Regulering av turdrag vest i planområde.
- Justering av tomtegrense for tomt 1, 2 og 12.
- Justering av byggegrenser.
- Økning av tillatt bruksareal for garasje fra 50 m2 til 65 m2.
- Utvidelse av havneområdet og naustområdet N1. Justering av byggegrense i området N1.
- Oppdatering av planbestemmelser.
- Økning av tillatt utnyttelsesgrad for boligtomter %-BYA fra 30% til 35%.
- Regulering av frisiktsoner i veikryss.
- Regulering av snuplass.
 

Reguleringsplanen og politisk behandling er nærmere beskrevet i saksframlegget (PDF, 2 MB).

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 4 MB)
Planbestemmelser (PDF, 259 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

 

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00