Endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre har i møte 04.02.2019 egengodkjent forslag til endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd (KST 6/2019).

Ansvarlig planlegger Ikon AS foreslo på vegne av forslagsstiller Odd Halvor Gustad endring av reguleringsplanen Hendvågen steinbrudd. Hensikten med endring av reguleringsplanen er å utvide kaiområdet og åpne for etablering av en mer resurseffektiv løsning for massetransport og kai.

Tiltakshaver har gjennomført nærmere dybdekartlegging i Hendvågen og kommet til en mer gunstig løsning for utforming og plassering av midlertidig kai enn det gjeldende reguleringsplan åpner for. Denne gjør det mulig å redusere lengden på transportbåndet og redusere volum av utfylling i sjø som er nødvendig i nåværende driftsfase.

Aktuell løsning avviker fra fastsatt arealbruk i gjeldende reguleringsplan. Omsøkt planendring omfatter utvidelse av industriområde BKB_3 ut mot sjø og utvidelse av kaiområde i nordvestlig retning. Planendringen medfører at det totale arealet for reguleringsplanen utvides fra 226 daa til 238 daa. Formålsområde industri/lager BKB3 økes med 3,9 daa og formålsområde SK kai utvides med 1,6 daa, havneområdet VHS utvides med 6,9 daa.

Samlet ny regulert kailengde (ca. 90 m) muliggjør at det kan etableres kaianlegg med mulighet for fortøyning av to fraktefartøy samtidig. Bestemmelser vedrørende krav til maksimalt støynivå opprettholdes iht. tidligere vedtatt plan.

Endringene i reguleringsplanen og politisk behandling er nærmere beskrevet i saksframlegget. (PDF, 1023 kB)

Reguleringsplanen består av:
Plankart (PDF, 4 MB)
Planbestemmelser (PDF, 404 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 15 MB)
Støyanalyse (PDF, 5 MB)

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00