Høring av søknad om ny 132 kV kraftledning Rensvik–Engviklia

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Mellom AS for en ny 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Høringsfristen er satt til 4. november 2022

 

Søknaden

Søknaden omfatter en ny 132 kV luftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund og eksisterende fjordspennmaster i Engviklia i Averøy kommune. Den nye 132 kV-ledningen har en lengde på 12,8 km og planlegges i all hovedsak bygd i samme trasé som den eksisterende 66 kV-ledningen på strekningen som skal rives. Strekningen inkluderer et ca. 1,7 km langt fjordspenn over Bremsnesfjorden.

Omsøkt luftledning er vist med grønn linje

Søknaden omfatter også installasjon av et nytt 132 kV bryterfelt i koblingsanlegget ved Rensvik transformatorstasjon.

Ifølge Mellom er formålet med tiltaket bl.a. følgende:

  • Fornye en kraftledning som nærmer seg slutten av teknisk levetid.
  • Sørge for forsterket forsyning til Bruvoll transformatorstasjon i Averøy kommune.

Tiltaket som Mellom nå søker konsesjon for er det andre av tre planlagte trinn i oppgradering av kraftledningsnettet på strekningen fra Rensvik til Istad transformatorstasjon i Molde. Første trinn fikk konsesjon i 2017.

Mellom søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensene av tiltaket er beskrevet i henhold til reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter.

 Mellom søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter langs ledningstraseen for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven.

Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8745/A.

Høringsuttalelser

I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden ønsker vi innspill på bl.a. følgende:

  • Hva mener dere om Melloms planer?
  • Er konsekvensene godt nok utredet?
  • Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

Dere kan sende uttalelse på en av følgende måter:

  • via skjema for uttalelser, som dere finner på NVEs internettsider 
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202202352 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 4. november 2022