Høring - bevillingsreglement salg- og skjenkebevillinger 2020 - 2024

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingsreglementet 2020 - 2024 sendes nå ut på høring og skal til endelig behandling før fornyelser og nye bevillinger skal behandles.

Når bevillingsreglemenet ble behandlet i 2016 var det mange endringer i alkohollov og alkoholforskrift som førte til en større revisjon av reglementet. De siste årene har det vært få lovendringer, men vi ser likevel at det er nødvendig med noen endringer i reglementet for at det skal kunne tilpasses endringer forøvrig i samfunnet. Dette gjelder spesielt nettsalg av alkohol og salgsbevilling for enkeltanledning (f.eks salg av produkter fra mikrobryggeri på messer og marked).

Nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Nettsalg av alkohol er ikke særskilt regulert i alkoholloven, men i følge Helsedirektoratet er det etablert en praksis hvor alkoholloven § 3-1 annet ledd også anses å omfatte bevilling til nettsalg.

Hver kommune har selv anledning til å avgjøre om slik bevilling skal tillates. Flere og flere kommuner har tatt dette inn i sine retningslinjer, og det forslås at også Averøy kommune innarbeider denne ordningen i sitt bevillingsreglement.

 

Salgsbevillinger for en enkelt bestemt anledning

Alkoholloven § 1-6 annet ledd åpner for at salgs- og skjenkebevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en enkelt bestemt anledning.

I dagens reglement hjemles muligheten for tildeling av skjenkebevillinger for en enkelt bestemt anledning. Reglementet sier ingenting om tildeling av salgsbevillinger for en enkelt bestemt anledning.

Det foreslår at det gis anledning til å tildele salgsbevilling til enkeltanledning som matfestivaler, julemarked og lignende. Salgsbevilling gis da for et mindre, avgrenset område/bod.
Ordningen er innarbeidet i utkast til revidert bevillingsreglement.

 

Søknadsprosess fornyelser salgs- og skjenkebevillinger

Det anbefales at salgs- og skjenkesteder i Averøy fremdeles skal søke om fornyet bevilling innen bevillingsperiodens utløp. En fornyelsesprosess gir kommunen muligheten til å foreta en total revurdering av alkoholpolitikken hvert fjerde år. Fornyelsesprosessen gir også administrasjonen en bedre kontroll f.eks i forhold til vandelssjekk av styrer og stedforetreder.

Høringsfrist 1. august 2020

Høringsuttalelser sendes til Averøy kommune, postboks 152, 6538 Averøy. Du kan også sende epost.

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412