Høring - Endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd

Konsulentfirma Ikon Arkitekt & Ingeniør AS fremmet til Averøy kommune en anmodning om endring av reguleringsplanen Hendvågen steinbrudd på vegne av tiltakshaver Henda Pukk AS.

I forbindelse med behandling forslaget til endring av reguleringsplanen sendes saken på en begrenset høring til berørte grunneiere, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Kystverket.

Forslaget til endring av bestemmelser for driftstider ved steinbruddet og kaien følger konklusjonen av ny støyanalyse, utarbeidet i 2020 av Multiconsult AS. Endringen vil åpne for økning av aktivitet ift. dagens situasjon. Oppdatert støyanalyse dokumenterer at økt aktivitet etter nye planbestemmelser vil ikke medføre overskridelse av akseptabel støynivå, angitt i retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Det forutsettes i støyanalysen at det blir gjennomført nødvendige støyreduserende tiltak. Saken er beskrevet nærmere i vedlagte dokumenter:

Vedtak om begrenset høring (PDF, 188 kB)
Anmodning om endring av reguleringsplan (PDF, 488 kB) 
Gjeldende planbestemmelser - Hendvågen steinbrudd - 10012019 (PDF, 404 kB) 
Reviderte planbestemmelser - Hendvågen steinbrudd - 02022020 (PDF, 219 kB)

Støyutredning Hendvågen - 25092020 (PDF, 2 MB) 
Støykart - mandag-fredag (PDF, 2 MB)  
Støykart - lørdager (PDF, 408 kB) 
Støykart - søndager (PDF, 407 kB)  

Vedlegg til støyanalyse - Illustrasjon - drift på steinbruddet (PDF, 4 MB)  
Vedlegg til støyanalyse - Illustrasjon - drift for lasting til skip (PDF, 4 MB)  
Vedlegg til støyanalyse - Illustrasjon - skipsanløp (PDF, 2 MB)   

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.