Høring - endring av skolestruktur (nedlegging av Meek skole)

Det vises til kommunestyrets vedtak om å bygge ny skole i Rangøykrysset, som skal erstatte Henda, Meek og Utheim skoler, og kommunestyrets vedtak om nye skolekretsgrenser.

Litt om skolenedleggelse, endring av skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

Kommunestyret har vedtatt å legge ned Meek, Utheim og Henda skoler og erstatt disse med en ny skole i Rangøykrysset. Den nye skolen skal etter planen stå klar til innflytting fra og med skoleåret 2022/2023. Henda skole ble avviklet høsten 2017, og elevene derfra ble flyttet til Utheim skole. Selve flyttingen gikk meget bra for både elever og ansatte.  Fra og med skoleåret 2019/2020 vurderes Meek skole lagt ned. Elevene som går på Meek skole vil da bli fordelt på Bruhagen skole og Utheim skole i forhold til vedtatte skolekretsgrenser.

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse om skolestruktur bygger på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Utdanningsdirektoratet har videre presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolenes samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, få uttale seg før vedtak om skolenedleggelse fattes. I tillegg må elevrådet få uttale seg. Også andre, som fagforeninger til de som arbeider ved skolen, leietakere og alle andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.

Høringsuttalelser bes oversendt elektronisk til kommunens postmottak:
post@averoy.kommune.no

eventuelt til Averøy kommune, postboks 152, 6538 Averøy.

Høringen bes merket:

«Høring -Endring av skolestruktur (nedlegging av Meek skole) fra og med skoleåret 2019/2020»

Høringsfrist: 09.11. 2018.