Høring – Mindre reguleringsendring for Sveggen boligområde

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for Sveggen boligområde – Plan ID 19970005.

Endringene er gjort i § 3 Fellesbestemmelser byggeområder. Her det tatt inn et nytt punkt 3.1.5 om byggegrenser. § 6 Generelt er tatt ut i sin helhet.

Det som er endret er i Forslaget til reviderte bestemmelser vist med tekst i annen farge

Aktuelle dokumenter i saken

Bakgrunnen for endringene

Noen av byggeområdene i denne reguleringsplanen ligger innenfor byggegrensen for 100-metersbeltet langs sjø.

I plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd står det at det er et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet.  Etter tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen byggegrense i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endret i 2017 sin tolking av plan- og bygningsloven. Departementet hadde fram til da lagt til grunn at reguleringsplaner vedtatt etter tidligere plan- og bygningslov uten byggegrense gjaldt inntil de ble endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan etter plan- og bygningsloven av 2008.

Endringen medfører at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø også gjelder for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense i planen. Bygging i samsvar med slike planer uten byggegrense kan bare tillates etter dispensasjon, planendring eller ny plan med byggegrense. Dette får betydning for alle søknadspliktige tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 (med unntak av rene fasadeendringer) som ligger i 100-metersbeltet

For Averøy sin del berører dette omtrent halvparten av kommunes 82 reguleringsplaner. Overordnede myndigheter praktiserer den nye tolkningen strengt. Dette medfører betydelig større arbeidsmengde for kommunes bygningsmyndighet men ikke minst ekstra ventetid og økte kostnader for tiltakshaverne.

Kommunen ønsker å gjøre noe med dette. Det er derfor igangsatt et prosjekt med å få fastsatt de byggegrenser som mangler i de berørte planene. I første omgang prioritereres de planer som dette kan løses via en tilføying/endring i bestemmelsene. Endringen skal gjennomføres som en reguleringsendring med enkel planprosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Det tas plan for plan.

Gjeldende plan

Gjeldende plandokumenter for reguleringsplanen for Sveggen boligområde finner dere i vårt planregister i eByggWeb.

Varsling/høringsfrist

De som har eiendommer i feltet samt aktuelle offentlige myndigheter vil bli tilskrevet.

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 15.10.21

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy