Høring – ny fartsforskrift i sjø – Sveggesundet

Averøy formannskap vedtok i møte 08.03.22 å legge forslag til «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35» ut på offentlig høring.

Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Den lokale fartsforskriften for Sveggesundet av 17.mars 1950 ble opphevet 01.01.22. Det ble gjort i §6 i den statlige fartsforskriften.

Den nye forskriften er i hovedsak en videreføring av den gamle men det er foretatt en endring av selve ordlyden samt det er foreslått en mindre endring for hvilken strekning/farvann den nye forskriften skal gjelde for.

Høyeste tillatte hastighet er satt til 5 knop (ca. 9,2 km/t).

Forslaget har til hensikt å bedre sikkerheten i det aktuelle sjøområdet. Det gjør det enklere for befolkningen å vite hvor det er 5 knops fartsgrense ved at fartsgrensen skiltes og at det blir enklere for politiet å håndheve eventuelle brudd på fartsgrensen.

Det er Kristiansund og Nordmøre Havn IKS som har utarbeidet forslaget.

Dokumenter i saken:

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 20.04.22.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon +47 94 18 61 32

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy