Høring - Ny gebyrforskrift for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket

Averøy formannskap vedtok i møte 15.06.2021 å legge ut forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket på høring i 8 uker fra vedtaksdato.

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll med:

  1. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
  2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
  3. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  4. Utslipp/påslipp av oljeholdig vann
  5. Påslipp av fettholdig vann
  6. Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Gebyrene beregnes etter selvkostprinsippet, og settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandling, tilsyn eller kontroll.

Averøy kommune har i dag ingen lokal gebyrforskrift som hjemler gebyrer for kommunens ansvar som forurensningsmyndighet. Med en ny gebyrforskrift på plass kan kommunen prioritere oppgaver på forurensningsområdet, som er lovpålagte oppgaver.

Vedlegg:

Høringssvar kan sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Høringsfrist: 20. august 2021

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 941 87 068

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy