Høring om nedsatt fartsgrense på første del av Fv. 6076 Rangøyveien

Saken gjelder høring vedrørende søknad om å sette ned fartsgrensen for de omtrent 250 første meterne av Fv. 6076 Rangøyveien etter avkjøringen fra Fv. 64 Kårvågveien samt å endre skiltingen i samme område.
 

Det er den nye skolen som er under planlegging i område som er bakgrunnen for forslaget.

Kommunen skal når høringsuttalelsene foreligger anmode fylkeskommunen (som veieier) å søke Statens veivesen (som veimyndighet) om å sette ned fartsgrensen på den aktuelle strekningen.

Strekningen har i dag en fartsgrense på 80 km/t. Kommunen ønsker å få den satt ned til 50 km/t.

Det vil bli bygd gangvei fram til skolen og etter hvert fram til avkjøringen til Kårvåg boligfeltet. Kryssingen av Fv. 6075 Rangøyveien er planlagt med opphøyet overgang.

Dokumenter i saken:

Kommunen ønsker uttalelse fra antatt berørte parter/instanser til den foreslåtte fartsreduksjonen samt til skiltplanen.

Eventuelle uttalelser fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Høringsfristen er 22.01.21.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy