Invitasjon til innspill - Målsetting om forvaltning av hjortevilt 2024-2029 og Forskrift om minsteareal

Averøy kommune kunngjør herved oppstart av arbeidet med rullering av målsetting for forvaltning av hjortevilt for perioden 2024-2029, med tilhørende forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, gjeldende fra og med 2024.

Frist for innspill er satt til 20.mars 2023.

 

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune ble siste gang vedtatt av Kommunestyret i møte den 31.10.2017 og var gjeldende for perioden 2018-2023.

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune ble siste gang vedtatt av Kommunestyret i møte den 14.03.2022.

Målsettingen er styrende både for den kommunale og private hjorteviltforvaltningen, slik som fastsetting av forskrift om minsteareal, utarbeidelse og godkjenning av bestandsplaner og tildeling av fellingstillatelser.

Ut i fra målsettingen skal det også vedtas ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt. Denne forskriften angir hvilke hjorteviltarter det er åpnet jakt på, og hvilket minsteareal som settes for hver hjorteviltart det er åpnet jakt på.

Bestandssituasjonen for hver enkelt art sett opp mot den kommunale målsettingen er avgjørende for hvilke hjorteviltarter som det åpens jakt på og hvilket minsteareal som skal settes.

Saksbehandlingen blir i henhold til regler for fastsetting av forskrift. Endelig vedtak skal fattes av kommunestyret senest 15.03.2024.

Før saksbehandlingen påbegynnes bes det om innspill til målsetting for forvaltning av hjortevilt og forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune.

Innspill sendes til Averøy kommune, Pb 152, 6538 Averøy eller på epost til post@averoy.kommune.no innen 20.mars 2023.

 

Tidsplan:

1.Kunngjøring av oppstart – invitasjon til innspill. Sendes ut 20.januar 2023. Frist for innspill er 20.mars.
2.Saksfremlegg til Forvaltningsutvalget til møte i slutten av mai – forslag til utsending av høring.
3.Vedtak i Forvaltningsutvalget om utsending på høring.
4.Utsending på høring ca 1.juni– høringsfrist ca 1.august.
5.Saksfremlegg til Forvaltningsutvalget til møte i slutten av august evt. september.
6.Vedtak i Forvaltningsutvalget til innstilling overfor Formannskapet.
7.Saksfremlegg til Formannskapet i oktober.
8.Formannskapet vedtar innstilling overfor Kommunestyret.
9.Endelig vedtak i Kommunestyret. Antagelig oktober/november. Vedtak senest 15.mars 2024.

 

Gjeldende lovhjemmel er Forskrift om forvaltning av hjortevilt:

 «§ 1 FORMÅL
Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjortevilt-ressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunns-interesser.»

 «§ 3 MÅL FOR FORVALTNING AV ELG, HJORT OG RÅDYR
Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.»

«§ 5 ÅPNING AV JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR
Kommunen fastsetter forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og/eller rådyr i kommunen. Ved avgjørelse om åpning av jakt skal det legges vekt på artens bestandsutvikling i området og en samfunnsmessig helhetsvurdering i samsvar med § 1».

«§ 6 FASTSETTELSE AV MINSTEAREAL FOR ELG, HJORT OG RÅDYR
Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune. Forslag om endring av minsteareal fremmes innen 15. januar. En eventuell forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15. mars.»

Ǥ 7 FRAVIK FRA MINSTEAREALET
Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet for elg, hjort og rådyr med inntil 50 prosent. Fravik kan gjøres på bakgrunn av ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. Fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak som gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom.»

 

Kommentarene fra Miljødirektoratet til §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt:

«Tilpasset forvaltning
Kommunenes mål for utviklingen av hjorteviltbestandene bør utarbeides og vedtas gjennom kommunale interkommunale planer. Målene bør ikke blir statiske, men underkastes samme rulleringsregime som øvrige kommunale planer knyttet til plan- og bygningsloven. Det er opp til kommunene selv hvordan målene forankres i det kommunale systemet.

Det er viktig at de kommunale målene som vedtas er konkrete og etterprøvbare. De bør derfor være realistiske og ha en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kriterier. Videre er det viktig at kommunenes mål fungerer som tydelige retningslinjer for jaktrettshavere som ønsker å utarbeide en bestandsplan.

Indekser som kan bidra til kartlegging av status og bestandsutvikling, kan hentes ut fra Hjorteviltregisteret. Disse bestandsindeksene er hovedsakelig basert på lokale observasjons- og fellingsdata, men også på data fra den nasjonale bestandsovervåkingen av elg og hjort.

Kommunens mål bør utvikles i tett dialog med berørte interesser, blant annet rettighets-haver- og jegerorganisasjoner. Det er viktig at disse inkluderes på et tidlig stadium i kommunens arbeid med å utvikle gode mål. Kommunen har ansvar for at grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, sikres gode muligheter for medvirkning på andre måter.

Kommunens plikt til å utarbeide mål inne-bærer ikke en plikt til å utarbeide en avskytingsprofil for artene i sin kommune. Et slikt ansvar tilligger rettighetshavere som ønsker å søke om å få en bestandsplan godkjent for sitt område, jf. § 15. Kommunen kan likevel utarbeide en veiledende bestands-plan eller avskytingsprofil med tanke på å nå de kommunale målene. Tilsvarende som for målene bør dette skje i dialog med berørte interesser.

Andre hensyn
Kommunene har et stort ansvar for å minimere konflikten med andre interesser, som jordbruk, skogbruk, samferdsel og naturmangfold. Konkretisering av dette er viktige mål.

Kommunen må vurdere hensynet til skog- og jordbruk. Skogloven av 2005 har i § 6 et krav om foryngelse etter avvirkning. Skogeier har en frist på tre år til å etablere en tilfreds-stillende foryngelse av økonomisk drivverdige treslag, jf. skogbruksforskriften. Skogloven har også en bestemmelse om hjorteviltskader i § 9 som korresponderer med dette foryngelseskravet: «Der beiting av hjortevilt fører til vesentlege skadar på skog som er under forynging, eller der beitinga er ei vesentleg hindring for å overhalde plikta til å forynge skog etter § 6 i denne lova, skal kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere bestanden av hjortevilt slik at beitetrykket blir redusert.»

Hjorteviltpåkjørsler er en samfunnsutfordring med tanke på dyrevelferd, økonomi, sikkerhet, trafikkavvikling og ulike menneskelige belastninger. Det er derfor relevant å konkretisere mål relatert til antall påkjørsler i kommunen. En god og fortløpende registrering av påkjørsler i Hjortevilt-registeret gir bedre mulighet til å evaluere måloppnåelsen.

Kommunens mål skal bidra til ivaretagelse av naturmangfoldet. Hjortevilt er en del av naturmangfoldet, samtidig som store hjorteviltbestander også kan skade natur-mangfoldet. Forvaltningsprinsippene i kapittel II i naturmangfoldloven skal danne et grunnlag for forvaltningen.»

 

Gjeldende målsetting og forskrift om minsteareal:

Kommunestyrets vedtak i møte den 31.10.2017 Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023:

«Averøy kommune vedtar følgende målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune:

1. Med hjemmel i §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele kommunen sett under ett. Målsettingen for alle 3 artene skal være oppnådd innen år 2023.

Hjort:
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år. Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk.

Rådyr:
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 påkjørsler pr år. Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.

Elg:
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år. Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.»

Kommunestyrets vedtak i møte den 14.03.2022 Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune:

«1. Averøy kommune vedtar vedlagte «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal».

Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 14.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.

§2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:

Hjort: Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende nord for KV4206 Kristvikveien, KV4205 Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 900 dekar.
Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende sør for KV4206 Kristvikveien, KV4205 Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 300 dekar.

Rådyr: 150 dekar.

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

2. Hvis målsettingen om «En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr. år» er oppnådd innen utgangen av 2023, vil minstearealet bli vurdert forhøyet igjen.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon +47 93 06 39 37