Kommunen ønsker forslag på navn på 3 veier i Kårvåg boligfelt

Averøy kommune ønsker forslag på veinavn på 3 adresseparseller i Kårvåg boligfelt. I den forbindelse oppfordres grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger samt andre til å komme med alternative forslag på veinavn på parsellene.

Hvilke adresseparseller/veier det gjelder framgår av vedlagt kartutsnitt:


Det er ønskelig at alle forslag begrunnes.

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

  1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
  2. Navnet må være unikt for kommunen, og bør heller ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
  3. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjon og bør passe på stedet.
  4. Navnene bør være varierte.
  5. Navnet må ikke virke støtende eller komisk.
  6. Navnet bør være lett å skrive og uttale.
  7. Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige grunner for dette.
  8. Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldene regler for skrivemåten av stedsnavn.


Oversikt over tidligere vedtatte veinavn og adresser i Averøy kommune:

Det ble i sin tid gjort en del registreringer av stedsnavn etc. Disse navna er visualisert i kart som dere finner her: https://www.fylkesatlas.no/share/a0ef2016985d Åpne lenken og zoom dere inn på det aktuelle området.

Kommunens lokale adresseforskrift:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2012-10-22-1005

Kommunen som adressemyndighet:
https://kartverket.no/eiendom/adressering/kommunen-som-adressemyndighet

Mer om adressering:
https://kartverket.no/eiendom/adressering

 

Fristen for å komme med navneforslag er 06.01.21.

Forslagene framsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

 

 

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00