Kommuneplanhøring med te-selskap og gjestebud

Kommuneplanen er vårt viktigste styringsdokument og gir retning for den langsiktige utviklingen av kommunen vår. I arbeidet med planforslaget har det nye kommunestyret valgt fire tema de ønsker å satse ekstra på i denne kommunestyreperioden.Nå vil våre folkevalgte gjerne ha innspill fra kommunens innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner på satsingsområdene, strategier/tiltak. 

De fire satsingsområdene i planforslaget er:

  • Tilhørighet og fellesskap
  • Kultur- og ungdom
  • Næringsliv
  • Kommunesenteret og bygdene

Si din mening

Vi vil gjerne ha innspill på om ett eller flere av satsingsområdene vil bedre hverdagen for deg og andre?

Hvorfor/hvorfor ikke?

Har du/dere andre innspill til planen?

I høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel, Averøy 2020 - 2032 kan du lese mer om hva satsingsområdene dreier seg om.

Høringsfristen er tirsdag 6. oktober 2020.

Klikk for stort bildeGjestebud og te-selskap

I høringsperioden (vil ordføreren møte og drøfte planforslaget med innbyggerne. Hun vil invitere til små te-selskap, gjestebud og invitere seg inn på arenaer der folk møtes. I tillegg blir det anledning å gi innspill elektronisk, og vi oppfordrer innbyggere, lag og organisasjoner og næringsliv til å engasjere seg.

Kommunens utfordringer og muligheter

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vedtok kommunestyret tidligere i år et utfordringsdokument: Planstrategi 2020 - 2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032.

Dokumentet redegjorde for typiske utviklingstrekk og utfordringer for Averøy og Nordmøre. Kommunestyret gjennomførte  like før sommeren et eget Framtidsverksted for å diskutere satsingsområder og sette handling bak politikken. I tillegg har ungdomsrådet diskutert og kommet med flere gode innspill på hvordan de (som ennå ikke har stemmerett) ønsker at lokalsamfunnet skal være.

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon (Averøy kommune - en god forbindelse). De erstatter ikke det brede og løpende arbeidet kommunen gjør på ulike samfunnsområder, men viser hva som skal ha særlig prioritet i valgperioden.

Satsingsområdene blir fulgt opp i det årlige økonomiplanarbeidet og ligger til grunn når vi vurderer behovet for nye eller endrede strategier og temaplaner (planstrategi) som er underordnet samfunnsdelen.

FNs bærekraftsmål

FN har vedtatt 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft på verdensbasis. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold henger uløselig sammen. I vår samfunnsplanlegging må vi ta hensyn til de tre dimensjonene samtidig. Gjennom «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023» har regjeringen bestemt at alle kommuner i Norge må ta stilling til bærekraftsmålene i sin planlegging.

Klikk for stort bildeFNs 17 bærekraftsmålMålrettet arbeid for en bærekraftig utvikling er ikke nytt for Averøy kommune. Dette har i vesentlig grad ligget til grunn også i tidligere kommuneplaner. Alle de 17 bærekraftsmålene er viktige, og ut fra satsingsområdene i kommuneplanen definerer Averøy hvilke av målene som får prioritet i denne perioden.

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 918 08 045
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502