NY offentlig ettersyn - Søknad om tillatelse til landbasert oppdrett på lokalitet Tøfta

Saken gjelder gjenopptakelse og ny offentlig ettersyn av søknaden fra Averøy Seafood AS om tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Tøfta i Averøy kommune.

Søknaden lå opprinnelig ute til offentlig ettersyn i perioden 29.01.21 - 01.03.21 men fylkeskommunen ba i brev av 15.03.2021 kommunen avslutte behandlingen av søknaden. Begrunnelsen var en avgjørelse fra Nærings- og fiskeridepartementet om at den teknologien som skulle benyttes på Tøfta ikke var å betrakte som landbasert akvakultur.

I en dom fra Sogn og Fjordane tingrett 16.11.22 gis ikke Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet medhold i denne tolkingen. Staten har gitt beskjed om at avgjørelsen i tingretten ikke vil bli anket. Dommen er derfor rettskraftig.

Fylkeskommunen ber i brev av 20.12.22 kommunen om å legge søknaden ut på ny offentlig ettersyn og gjenoppta saksbehandlingen.

Produksjonen skal skje i et lukket merdbasert anlegg som skal plasseres i et kunstig basseng skutt ut i fjellet på land på Tøfta.

Reguleringsplanen for området ble stadfestet i 2019. Enkel brukerveiledning (PDF, 2 MB) for å finne fram til reguleringsplaner og plandokumenter i GeoInnsyn.

Viser ellers til dokumentene i saken:

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 10.02.23.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon +47 94 18 61 32

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy