Offentlig ettersyn: endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd

Averøy formannskap vedtok å legge forslag til endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd ut til offentlig ettersyn (FSK sak 68/2018; møte 05.11.2018).

Ansvarlig planlegger Ikon AS søker på vegne av forslagsstiller Odd Halvor Gustad om endring av reguleringsplanen Hendvågen steinbrudd, vedtatt av kommunestyret 19.03.2018 (KST 16/2018).

Hensikten med endring av reguleringsplanen er å utvide kaiområdet og åpne for etablering av mer resurseffektiv løsning for massetransport og midlertidig kai.

Omsøkt planendring omfatter utvidelse av industriområde BKB_3 ut mot sjø og utvidelse av kaiområde i nordvestlig retning. Planendringen medfører at det totale arealet for reguleringsplanen utvides fra 226 daa til 236 daa. Formålsområde industri/lager BKB3 økes fra 23,5 daa til 27,4 daa og formålsområde kai fra 1,1 daa til 2,7 daa (gjeldende reguleringsplan vises med røde linjer på bildet under).

Klikk for stort bilde

 

Gjeldende reguleringsplan:
Plankart - RP Hendvågen steinbrudd - gjeldende (PDF, 5 MB)
Bestemmelser - Hendvågen steinbrudd - gjeldende (PDF, 280 kB)

Forslag til endring av reguleringsplan:

Plankart - Forslag til endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd - 26102018 (PDF, 5 MB)
Bestemmelser - Hendvågen steinbrudd - 29102018 - forslag til endring (PDF, 396 kB)
Planbeskrivelse -Hendvågen steinbrudd - 29102018 - endret (PDF, 15 MB)

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 21.12.2018
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129