Offentlig ettersyn: endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd

Averøy formannskap vedtok å legge forslag til endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd ut til offentlig ettersyn (FSK sak 68/2018; møte 05.11.2018).

Ansvarlig planlegger Ikon AS søker på vegne av forslagsstiller Odd Halvor Gustad om endring av reguleringsplanen Hendvågen steinbrudd, vedtatt av kommunestyret 19.03.2018 (KST 16/2018).

Hensikten med endring av reguleringsplanen er å utvide kaiområdet og åpne for etablering av mer resurseffektiv løsning for massetransport og midlertidig kai.

Omsøkt planendring omfatter utvidelse av industriområde BKB_3 ut mot sjø og utvidelse av kaiområde i nordvestlig retning. Planendringen medfører at det totale arealet for reguleringsplanen utvides fra 226 daa til 236 daa. Formålsområde industri/lager BKB3 økes fra 23,5 daa til 27,4 daa og formålsområde kai fra 1,1 daa til 2,7 daa (gjeldende reguleringsplan vises med røde linjer på bildet under).

 

Gjeldende reguleringsplan:
Plankart - RP Hendvågen steinbrudd - gjeldende (PDF, 5 MB)
Bestemmelser - Hendvågen steinbrudd - gjeldende (PDF, 280 kB)

Forslag til endring av reguleringsplan:

Plankart - Forslag til endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd - 26102018 (PDF, 5 MB)
Bestemmelser - Hendvågen steinbrudd - 29102018 - forslag til endring (PDF, 396 kB)
Planbeskrivelse -Hendvågen steinbrudd - 29102018 - endret (PDF, 15 MB)

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 21.12.2018
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129